Verbeteringen VTH gepubliceerd

Print     PDF
Rubriek

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) zal worden aangepast. De wetteksten met verbeteringen van het hoofdstuk over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn beschikbaar sinds 17 mei 2017, en zijn gepubliceerd in het Staatsblad (193, 2017). Inwerkingtreding staat gepland op 1 juli 2017.

In 2016 trad de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in werking. Het doel van deze wet: het garanderen van een veilige en gezonde leefomgeving. Dit kan door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De wet VTH is een aanpassing op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het Besluit omgevingsrecht (Bor) staan de voorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van vergunningverlening en toezicht en handhaving (VTH) te komen.

Deze verbeteringen (en uitleg daarvan) zijn vooral voor gemeenten en Omgevingsdiensten interessant. Ze omvatten onder andere:

  • een verduidelijking van de omschrijving van de basistaken van de Omgevingsdiensten (artikel 7.1.)
  • de wettelijke basis voor aansluiting op de Inspectietool: Inspectieview Milieu (artikel 7.8).