Veiligheidsregio Limburg-Noord stelt rampbestrijdingsplan inrichtingen gevaarlijke stoffen op

Print     PDF
Rubriek

De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft op 6 juli het Rampbestrijdingsplan voor Inrichtingen met Gevaarlijke Stoffen (RBP IGS) vastgesteld.  Het RBP IGS beschrijft de wijze waarop de veiligheidsregio en haar crisispartners zijn voorbereid op de bestrijding van maatgevende rampscenario’s bij bepaalde categorieën hoog-risico objecten (als bedoeld in art. 1, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015). Het RBP IGS bestaat uit één generiek deel met een beschrijving van de rand voorwaardelijke processen en generieke maatgevende rampscenario’s, en een multidisciplinaire bedrijfsspecifieke inzetkaart per risico-object met een beschrijving van de specifieke maatgevende rampscenario’s en overige informatie die van belang is voor een adequate inzet van de hulpdiensten bij de betreffende inrichting.

Hoog-risico-objecten

Het doel van het RBP IGS is het:
• vastleggen van een generieke werkwijze bij de bestrijding van incidenten bij hoog-risico objecten zoals hierboven beschreven;
• vastleggen van en inzicht geven in de specifieke omstandigheden en repressieve afspraken voor inrichtingen met gevaarlijke stoffen met risico’s voor de omgeving;
• voorkomen en/of beperken van schade en slachtoffers door adequate waarschuwing van de omgeving, adequate en veilige inzet van betrokken diensten en het bevorderen van (zelf)redzaamheid door het vooraf bieden van handelingsperspectief aan burgers.

Bedrijfsspecifieke inzetkaarten

Het algemeen Rampbestrijdingsplan is openbaar, maar onder verwijzing van artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van Bestuur wordt publicatie van de Bedrijfsspecifieke Multidisciplinaire Inzetkaarten achterwege gelaten.