SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

Print     PDF
Rubriek

In de Staatscourant (2019, 37266) is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkenden stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen. Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

  •  door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG, en/of
  •  door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

Het teken '•' in de tabel geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de publicatie van de SZW lijst van januari 2019 (Staatscourant 2019, nr 38).