Staatssecretaris reageert op documentaire Beerput Nederland

Print     PDF
Rubriek

In een brief aan de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) in op de documentaire Beerput Nederland, op 4 december 2017 uitgezonden op NPO2. Ze gaat in op de volgende onderwerpen:

  • Milieu-incidenten;
  • Stakeholderconsultatie voor een einde-afval-regeling voor teruggewonnen brandstof;
  • Het tegengaan van bijmengen van illegale stoffen bij scheepsbrandstof;
  • Het inspraakproces in het kader van de totstandkoming van LAP3.

Incidenten

De documentaire beschrijft een aantal grote milieu-incidenten dat vanaf de jaren zestig in Nederland heeft plaatsgevonden. De staatssecretaris stelt dat, zonder afbreuk te willen doen aan de ernst van deze incidenten, bedacht moet worden dat in vrijwel alle genoemde gevallen is overgegaan tot vervolging van betrokken bedrijven en ook veroordeling heeft plaatsgevonden. Ze laat de suggestie in de documentaire dat er door de jaren heen ongeoorloofde banden zouden zijn tussen de afvalverwerkende industrie en bestuurders, voor rekening van de documentairemaker.

Stakeholdersbijeenkomst

De documentaire gaat in op de vermeende invloed van bedrijven die veroordeeld zijn voor milieudelicten op totstandkoming van milieuwetgeving. Als voorbeeld wordt een specifieke stakeholderbijeenkomst van 14 april 2016 aangehaald. Aan de bijeenkomst namen onder meer bedrijven deel die oliehoudend afval verwerken. Van twee van deze bedrijven werd in de documentaire vermeld dat ze in het verleden veroordeeld zijn voor overtreding van de milieuwetgeving. In de documentaire werd de suggestie gewekt dat deze bedrijven actief zouden hebben meegeschreven bij de totstandkoming van wet- en regelgeving. Dat beeld herkent de staatssecretaris niet. De stakeholdersbijeenkomst in het kader van een te ontwikkelen einde-afval-regeling voor teruggewonnen brandstof was gericht op de vaststelling van milieunormen binnen de wettelijke kaders voor brandstoffen en afvalstoffen. Het risico van gekleurde informatie vanuit geraadpleegde bedrijven is ondervangen door deskundigen te betrekken van onder meer het RIVM, het NFI en de ILT, aldus de staatssecretaris.

Bijmengen

Ten aanzien van het bijmengen van illegale stoffen in scheepsbrandstof verwijst van Veldhoven naar antwoorden op Kamervragen. Daarin heeft minister Van Nieuwenhuizen (I&W) aangegeven wat de inzet is van het ministerie om nationaal en internationaal de kwaliteit van scheepbrandstoffen te verbeteren en te voorkomen dat afvalstoffen worden bijgemengd.

LAP3

Bij de totstandkoming van het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) is de inbreng van stakeholders volledig transparant gemaakt en is ook de wijze waarop met alle reacties is omgegaan tot in detail met de Tweede Kamer gedeeld, aldus Van Veldhoven.

Tot slot gaat de staatssecretaris in op de motie van PvdA en GroenLinks waarin wordt gevraagd om een lijst toegestane stoffen in stookolie, en Van Veldhoven verwijst hierbij naar de zwarte lijst die gepubliceerd is op de website van Port of Rotterdam.

Lees ook het artikel 'Documentaire belicht milieucriminaliteit in Nederland' in Gevaarlijke Lading 1-2018 (voor tijdschriftabonnees).