Staatssecretaris Defensie reageert op onderzoek chroom-6

Print     PDF
Rubriek

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft in een brief aan de Tweede Kamer een beleidsreactie gegeven op het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie. Naar aanleiding van gezondheidsklachten bij (oud-)medewerkers van Defensie heeft voormalig minister Hennis-Plasschaert in 2015 besloten een onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid van het werken met chroom-6 houdende verf op POMS-locaties gedurende de periode 1984 tot en met 2006. Het onderzoek is uitgevoerd door het RIVM
(coördinatie), de Universiteit Utrecht, TNO en de Maastricht University. Voor de onafhankelijke begeleiding van het onderzoek is een paritaire commissie ingesteld.

Kort samengevat blijkt uit het onderzoek dat (oud-)Defensiemedewerkers op de vijf POMS-locaties zijn blootgesteld aan chroom-6. Voor meerdere functies was de blootstelling zodanig dat dit verschillende ziektes kan hebben veroorzaakt. Verder is gebleken dat Defensie vanaf 1973 bekend was met het feit dat in verfmaterialen die bij Defensie werden gebruikt, stoffen zaten die gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Defensie heeft verzuimd om werknemers te informeren over deze risico's, ondanks dat de risico's in verschillende interne documenten destijds aan de orde zijn gesteld. Tot medio jaren negentig ontbrak het aan tijdige aandacht voor beheersmaatregelen, zorgvuldige registratie van het gebruik van gevaarlijke stoffen, voldoende kwaliteit en beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, efffectief toezicht op naleving van de gebruiksvoorschriften en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek onder medewerkers. De zorg voor een veilige werkplek voldeed destijds niet aan de wettelijke verplichtingen en Defensie heeft daarmee als werkgever niet voldaan aan haar zorgplicht.

De paritaire commissie doet op basis van de bevindingen en conclusies uit het RIVM-rapport de volgende aanbevelingen:
1. kom tot een collectieve Regeling uitkering chroom-6 Defensie voor de (oud-) medewerkers of hun nabestaanden;
2. continueer de nazorg voor (oud-)medewerkers;
3. investeer in preventie;
4. laat de twee aanvullende onderzoeken over het gebruik van chroom-6 verf op andere defensielocaties én het gebruik van CARC op de POMS-locaties op eenzelfde wijze begeleiden als het huidige onderzoek, met een paritaire commissie van werkgever en bonden, aangevuld met externe adviseurs en onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

De staatssecretaris neemt deze aanbevelingen onverkort over. In de brief schrijft ze hoe ze hieraan invulling gaat geven.

Op 30 mei was er in de Tweede Kamer een debat over de registratie van blootstelling aan kankerverwekkend stoffen. U kunt dit debat terugzien en -luisteren op de website van de Tweede Kamer.

Conclusies en adviezen Paritaire Commissie Aanpak problematiek chroom-6

Onderzoeksrapport implementatie verlaagde grenswaarde chroom-6 (RIVM)

Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en verantwoordelijkheden (RIVM)

Onderzoek naar chroom-6-blootstelling bij Defensie (ministerie van Defensie)