Staat van de Veiligheid risicobedrijven gepubliceerd

Print     PDF
Rubriek

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit is de vijfde jaarlijkse
rapportage over de veiligheidssituatie bij Brzo-bedrijven in Nederland. Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) is gebaseerd op de Europese Seveso III-richtlijn en beoogt het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het Brzo is integraal van aard en stelt eisen op het gebied van omgevingsveiligheid, arbeidsveiligheid en de voorbereiding op de rampenbestrijding.

Veiligheidssituatie

Algemene conclusie van de Staat van de Veiligheid 2017 is dat de Brzo-toezichthouders in hun rapportage over 2017 geen melding maken van een situatie bij een Brzo-bedrijf waar sprake is van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie met verhoogd risico voor werknemers en de omgeving. Verder kan geconcludeerd worden dat de lijn met betrekking tot de Brzo-overtredingen in de afgelopen jaren wordt voortgezet. Dit houdt een verdere afname van het aantal zware overtredingen in, en een verschuiving van middelzware naar lichte overtredingen. Het aantal bedrijven zonder overtredingen ligt in de range van 40-45%.

Inspecties

In totaal zijn 511 Brzo-inspecties bij 376 van de in totaal 394 actieve Brzo-bedrijven uitgevoerd. Daarvan betrof 25% onaangekondigde inspecties. Het Wabo-bevoegd gezag is even als in 2016 bij 99% van de aangekondigde inspecties aanwezig geweest. Inspectie SZW heeft aan 68% van deze inspecties deelgenomen en de Veiligheidsregio’s aan 92%. Deelname van Inspectie SZW aan Brzo-inspecties is ten opzichte van 2016 licht gedaald van 73% naar 68%. Deelname van de Veiligheidregio’s is ten opzichte van 2016 licht gedaald van 94% naar 92%.

Aanbiedingsbrief Staat van de Veiligheid

Rapport 'Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven' (ministeries I&W, SZW, V&J)

Rapportenbundel behorend bij de Staat van de Veiligheid