Staat van de arbeidsveiligheid toegelicht

Print     PDF
Rubriek

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen voorgelegd aan staatssecretaris Van Ark van SZW over de 'Staat van de arbeidsveiligheid'.
 De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 25 juni 2018. 

Blootstelling

Als het gaat om beroepsziekten is het meerjarig beleidsprogramma in ieder geval de eerstkomende twee jaar gericht op gevaarlijke stoffen, zo stelt Van Ark. Binnen de populatie van circa 330.000 bedrijven met ten minste één werknemer speelt bij negen procent van de bedrijven (ca. 30.000 bedrijven) in 2016 het risico van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Bij vijftien procent van die bedrijven is een registratie kankerverwekkende stoffen aanwezig. Dat betekent dat bij 85 procent die registratie niet aanwezig is (circa 25.000 bedrijven). Daar waar de registratie er wel is, is deze niet altijd volledig: één procent van de bedrijven heeft alleen de werknemers die blootgesteld kunnen worden geregistreerd, tien procent heeft alleen de stoffen geregistreerd en vier procent heeft beide geregistreerd. Het gaat hier om de overtreding genaamd “geen aanvullende registratie RI&E bij gevaarlijke stoffen”. Deze gegevens zijn alleen bekend voor de periode 2011–2017. In deze periode zijn bij deze overtreding 153 handhavinginstrumenten ingezet bij 74 bedrijven. Het ging om 117 waarschuwingen, zes gevallen van een opgelegde eis, drie boeteopleggingen en 27 andersoortige interventies.

Beoordeling

Van de circa 30.000 bedrijven waar in 2016 het risico van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen speelt, hebben naar schatting circa 24.000 bedrijven (ofwel tachtig procent) geen verplichte beoordeling uitgevoerd en circa vierduizend bedrijven (ofwel veertien procent) alleen een gedeeltelijke beoordeling. Zodoende zijn er circa 28.000 bedrijven waar de beoordeling niet of niet volledig heeft plaatsgevonden. Het gaat hier om de overtreding genaamd: "geen/geen toereikende blootstellingbeoordeling bij gevaarlijke stoffen". Deze gegevens zijn alleen te achterhalen voor de periode 2011–2017. In die periode zijn op deze overtreding 106 interventies ingezet bij 45 bedrijven. Het ging om 72 waarschuwingen, tien keer een opgelegde eis, vier boeteopleggingen en twintig andersoortige interventies (ondermeer stimulering).

Sterfgevallen

Op basis van een globale berekening zou ongeveer twintig procent van het totaal aantal beroepsziekten veroorzaakt zijn door gevaarlijke stoffen. Volgens schatting van het RIVM worden 3000 (75 procent) van de 4100 dodelijke beroepsziekten veroorzaakt door stoffen (aandoeningen aan de ademhalingswegen, kanker en hart- en vaatziekten). Het aantal sterfgevallen bij arbeidsongevallen als gevolg van blootstelling gevaarlijke stoffen is niet bekend, maar geschat wordt dat het om een zeer gering aantal gaat. Exacte percentages op basis van registraties arbeidsongevallen zijn op dit moment niet te geven.

Verder gaat de staatssecretaris in op het beleid dat zij voert om te zorgen dat alle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, zich houden aan de wettelijke verplichtingen qua blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen (inclusief registratie en beoordeling).