Signalering en preventie van beroepsziekten door schadelijke stoffen schiet tekort

Print     PDF
Rubriek

Een gebrekkige samenwerking tussen arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen belemmert het implementeren van preventieve maatregelen op het gebied van schadelijke stoffen. Als een bedrijfsarts gezondheidsklachten vroeg signaleert, bevordert dit preventie. Dit zijn enkele uitkomsten van een onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten in het kader van de overheidscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’.

Het doel van het onderzoek, dat werd uitgevoerd in de sectoren bouw, installatiebranche en overig MKB, was om meer inzicht te krijgen in de signalering en preventie van beroepsgebonden huid- en luchtwegaandoeningen als COPD, astma en contacteczeem. Het onderzoek is afgelopen maand afgerond en de eerste resultaten zijn bekend.

Het eerste deel van het onderzoek was een studie onder bedrijfsartsen. In de periode februari tot november 2019 hebben veertien bedrijfsartsen meegedaan aan het onderzoek. Tijdens deze periode meldden de deelnemers alle gevallen van COPD, astma en contacteczeem volgens een geprotocolleerde werkwijze bestaande uit een stappenplan en scorelijsten. In het stappenplan was de samenwerking met de arbeidshygiënist van het onderzoeksteam vastgelegd.

Er zijn elf meldingen gedaan van contacteczeem, waarbij het vooral ging om irritatief contacteczeem van de handen. De risicofactoren waren blootstelling aan gips, cement, chroom-6 en metaalbewerkingsvloeistoffen evenals wrijving van de huid bij repeterende handelingen.

Om inzicht te krijgen in factoren die de implementatie van preventiemaatregelen belemmeren of bevorderen is kwalitatief onderzoek verricht in de vorm van focusgroepen en interviews. Hierbij kwamen zes hoofdthema’s naar voren, te weten attitude tegenover preventie, signaleren van gezondheidseffecten, kennis, technische middelen, organisatie van arbozorg en organisatie van het bedrijf.

Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten