RvS: namen toezichthouders Chemie-Pack hoeven niet openbaar

Print     PDF
Rubriek

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een zaak waarbij eerder verschillende bedrijven het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk hadden verzocht om openbaarmaking van verslagen van milieucontroles bij het voormalige Chemie-Pack. De Raad heeft nu geoordeeld dat deze partijen niet de namen van de betrokken ambtenaren hoeven vrij te geven. In januari 2011 ontstond bij Chemie-Pack in Moerdijk een grote brand. Die brand heeft geleid tot een groot aantal juridische procedures. Enkele bedrijven die bij die procedures zijn betrokken, hebben alle verslagen opgevraagd van milieucontroles die bij Chemie-Pack zijn gedaan. Het gemeentebestuur heeft de gevraagde documenten openbaar gemaakt, maar namen van personen die toezicht hielden op Chemie-Pack geanonimiseerd. Volgens het gemeentebestuur weegt de bescherming van de privacy van deze personen zwaarder dan het belang bij openbaarmaking van hun namen.

Privésituatie

De bedrijven zijn het daar niet mee eens en kwamen eerder in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die oordeelde in februari 2017 dat het gemeentebestuur zijn besluit beter had moeten motiveren. Het gemeentebestuur heeft per categorie functionarissen beoordeeld of de namen openbaar konden worden gemaakt, maar de rechtbank is van oordeel dat deze onderverdeling te grof is. Ook het argument dat het voor deze functionarissen vervelend is om in hun privésituatie te worden geconfronteerd met een kwestie die veel publiciteit heeft getrokken, vindt de rechtbank onvoldoende. Daarom moet het gemeentebestuur een nieuw besluit nemen op de verzoeken van de bedrijven, aldus de rechtbank. Het gemeentebestuur is tegen deze uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook de bedrijven komen in hoger beroep. Zij voeren aan dat het gemeentebestuur over veel meer informatie beschikt dan het openbaar heeft gemaakt.
Een vergelijkbaar verzoek is destijds gedaan aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, en deze zaak had een vergelijkbaar verloop.

Gebrekkig toezicht

In de hoger beroepen van 4 april stellen de bedrijven dat openbaarheid van de informatie een publiek belang dient en dat dit toezicht verifieerbaar moet zijn. Daarom is van belang om na te gaan of de toezichthouder heeft gefunctioneerd binnen de grenzen van zijn of haar bevoegdheid. En daarom moet de naam en de bevoegdheid van de toezichthouder worden verkregen. Volgens de bedrijven is bovendien van belang dat het toezicht gebrekkig was.

Functieaanduidingen

De Raad van State oordeelde dat de bedrijven niet aannemelijk hebben gemaakt dat het belang van de openbaarheid zwaarder moet wegen dan het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de medewerkers. Op basis van de openbaar gemaakte documenten is het mogelijk te controleren hoe het toezicht op Chemie-Pack heeft plaatsgevonden. Bovendien zijn de functieaanduidingen van de desbetreffende medewerkers openbaar, zodat ook inzichtelijk is op welk moment een medewerker met een bepaalde functie betrokken is geweest bij het toezicht op Chemie-Pack. Daarom heeft de Raad van State nu in hoger beroep besloten dat de gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de namen van de toezichthoudende ambtenaren niet openbaar hoeven te maken.   

ECLI:NL:RVS:2018:1117

ECLI:NL:RVS:2018:1115