RIVM: bodem en water rond Chemours geschikt voor moestuinen

Print     PDF
Rubriek

Het RIVM heeft de bodem en het gebruikte irrigatiewater onderzocht in elf moestuinen in de omgeving van Duport/Chemours. Uit de analyses blijkt dat de bodem en het irrigatiewater gebruikt kunnen worden voor moestuingebruik. Hiermee komt het voorlopige advies te vervallen: om het irrigatiewater, daar waar hoge gehalten zijn gemeten, niet te gebruiken.

Risicogrens

Uit analyse van de grondmonsters blijkt dat de bodem van de onderzochte locaties geschikt is voor moestuingebruik. De PFOA-concentraties in de bodem zijn lager dan de eerder vastgestelde risicogrens voor ‘ wonen met moestuingebruik’ . De gevonden waarden voor GenX zijn laag. Er is nog geen risicogrens voor bodem afgeleid voor GenX.

Tientallen jaren

Het RIVM heeft gekeken hoe lang het duurt voordat gebruik van irrigatiewater met veel  PFOA en GenX leidt tot overschrijding van de risicogrens. Dit blijkt vele tientallen jaren te duren. De berekening laat wel zien dat gebruik van irrigatiewater leidt tot een beperkte toename van het bodemgehalte en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's.

Erg hoge concentraties

Ondanks dat het water veilig gebruikt kan worden voor de irrigatie van moestuinen, zijn de gevonden concentraties GenX en PFOA in het sloot- en/of regenwater hier en daar erg hoog. De Europese Kaderrichtlijn Water heeft tot doel om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Hiervoor moet worden gestreefd naar een verlaging van de concentratie van stoffen als GenX en PFOA in het oppervlaktewater.

Bron