Regering informeert over beleid chroom-6

Print     PDF
Rubriek

Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Van Ark van SZW hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de aanwezigheid, de risico’s en de maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6. Afgelopen periode was er veel aandacht voor chroom-6 op materieel bij Defensie. Uit recent onderzoek door het Rijksvastgoedbedrijf blijkt dat het kankerverwekkende chroom-6 frequent is toegepast op het vastgoedbestand van Defensie. Uit onderzoek is bekend dat chroom-6 ook op ander vastgoed voorkomt, aangezien het in het verleden veel is toegepast in roestwerende verf. In de brief wordt besproken hoe de veiligheid van werknemers gewaarborgd kan worden en hoe de rijksoverheid als werkgever en opdrachtgever omgaat met gevaarlijke stoffen.

Blootstellingsniveau

De werkgever is primair verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Zo moet een werkgever bij het werken met gevaarlijke stoffen onder andere inventariseren welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Na het beoordelen van het blootstellingsniveau en het vergelijken met de publieke of private grenswaarde voor deze stoffen moet de werkgever doeltreffende maatregelen nemen om de blootstelling te voorkomen of het blootstellingsniveau omlaag te brengen. Ook moet hij ervoor zorgen dat deze maatregelen uitgevoerd worden. Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer geen gezondheidsrisico loopt door blootstelling via andere blootstellingsroutes (met name door huidcontact). Voor stoffen die kankerverwekkend of mutageen zijn, zoals chroom-6, zijn er aanvullende verplichtingen.

Aanvragen gebruik

De EU heeft (in het kader van REACH) bepaald dat het gebruik van een groot aantal nieuwe chroom-6-verbindingen alleen toegestaan is door bedrijven die officieel toestemming hebben gekregen van de Europese Commissie (=autorisatie) of door bedrijven waarvan een aanvraag voor gebruik nog in behandeling is (dit laatste geldt alleen als de aanvraag is ingediend voor de door de EU vastgelegde indieningsdatum). De bedrijven kunnen ook toestemming aanvragen voor gebruik lager in de keten (de zogenoemde downstream-users). Deze downstream-users hoeven dan geen specifieke toestemming te hebben, maar moeten het gebruik wel melden aan de European Chemicals Agency (ECHA). 

Grenswaarde

Chroom-6 valt onder het beleid voor gezond en veilig werken met kankerverwekkende stoffen van het Ministerie van SZW. Vanaf 1 maart 2017 geldt een verlaagde wettelijke grenswaarde voor blootstelling van werknemers aan chroom 6-verbindingen van 1 µg/m3. 

Rijkoverheid als werkgever

Ten aanzien van de rijksoverheid  als werkgever is recentelijk gebleken dat in vastgoed van diverse overheidsdiensten chroom-6 is aangetroffen. Betrokken departementen en uitvoerende diensten hebben in beeld waar het chroom-6 zit of laten dit inventariseren alvorens ze werkzaamheden uitvoeren. Defensie heeft het personeel erop gewezen dat het volgens de reguliere interne regelgeving niet is toegestaan zelf werkzaamheden aan gebouwen van Defensie uit te voeren. NS en ProRail werken volgens het uitgangspunt dat bij onderhoudswerk altijd chroom-6 kan worden aangetroffen en hanteren verscherpte voorschriften.