OvV: gevolgen corrosie niet onderkend bij emissie vinylchloride Shin-Etzu

Print     PDF
Rubriek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoek gepubliceerd naar de emissie van vinylchloride bij Shin-Etsu op het industrieterrein Rotterdam-Botlek. Tijdens een vier uur durende emissie kwam de brandbare en carcinogene stof vinylchloride vrij in de atmosfeer. De emissie ontstond tijdens werkzaamheden aan een niveaumeter, waarbij onbedoeld een opening in de daaraan gekoppelde opslagtank ontstond. De technici hebben het gevaar van de aanwezige corrosie niet onderkend en hebben daardoor een groot risico gelopen.

Onbedoeld losraken radarprobe

De directe oorzaak van de vinylchloride-emissie op 23 augustus 2016 is het losraken van de radarprobe van de niveaumeter uit de flens op een opslagtank voor vinylchloride. Als gevolg van corrosie kwam bij het losschroeven van de transmitterkop onbedoeld ook de radarprobe los, waardoor vinylchloride kon uitstromen. De technici waren niet specifiek opgeleid en hadden geen werkinstructie voor het verwisselen van de transmitterkop.

Gevolgen corrosie niet onderkend

De technici constateerden corrosie tussen de transmitterkop en de probe bij een tweede niveaumeter (M2) en deden de aanname dat bij de eerste niveaumeter (M1) corrosie ook de reden moest zijn dat deze niet loskwam. De aanwezigheid van corrosie bij een opslagtank met vinylchloride werd door de technici niet als problematisch gezien en leidde ook niet tot een nader onderzoek naar de oorzaak en gevolgen hiervan. Maar juist als gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is het van belang dat als er afwijkingen - zoals in dit geval de aanwezigheid van corrosie - worden geconstateerd, het werk stilgelegd wordt. Eerst moet nader onderzoek uitgevoerd worden naar het ontstaan en de mogelijke consequenties van een dergelijk faalmechanisme, aldus de Onderzoeksraad.

Werkinstructies

Van een Brzo-bedrijf wordt verwacht dat alleen aan een in gebruik zijnde opslagtank met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt als de veiligheid van technici en omgeving geborgd is. Adequate opleiding en werkinstructies zijn daar een onderdeel van. Zowel in de originele werkvergunning en LMRA, als in de latere acties werd geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat vinylchloride vrij kon komen tijdens het werken aan de gevulde tank. Ook bij de tweede poging de transmitterkop los te schroeven zijn de technici zonder passende persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder adembescherming, aan het werk gegaan. De technici hebben door hun eigen reactie kunnen voorkomen dat zij in direct contact kwamen met het brandbare en toxische vinylchloride. 

Een Brzo-bedrijf hoort:

  • de mogelijkheid van corrosie of ten minste het falen van de flens;
  • het optreden van een onbedoelde emissie tijdens het werken aan een tank;

als mogelijke scenario’s te onderkennen en daarop voorbereid te zijn, aldus de Onderzoeksraad. Gezien de gevaareigenschappen van vinylchloride constateert de Raad dat deze medewerkers hierdoor een groot, én vermijdbaar, risico hebben gelopen.

In Gevaarlijke Lading 5-2018 is een artikel gepubliceerd over ageing (veroudering) van installaties, met leerpunten voor de praktijk (voor tijdschriftabonnees).