Motie buisleidingentracé Limburg - Noord-Brabant aangenomen

Print     PDF

Op 4 april heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de aanpak van de Structuurvisie Buisleidingen en de indicatieve buisleidingtracés. Daaronder valt ook het buisleidingentracé via Laarbeek - Echt/Susteren. GroenLInks, CDA en D66 hebben nu een motie ingediend tegen de aanleg van dat tracé.

Structuurvisie

In de Structuurvisie Buisleidingen 2012 - 2035 zijn buisleidingenstroken aangewezen voor de aanleg van buisleidingen ten behoeve van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De minister concludeert dat er op dit moment onvoldoende beslisinformatie om de indicatieve tracés uit de Structuurvisie Buisleidingen vast te stellen. Zij besluit de procedure van het definitief maken van alle negen indicatieve tracés te beëindigen. De indicatieve tracés blijven onderdeel van de Structuurvisie Buisleidingen. De
Structuurvisie blijft het vigerende nationale beleid totdat het wordt vervangen door het Nationaal Programma, aldus de minister.

Motie

Op 22 mei is een motie ingediend door Tweede Kamerleden van GroenLinks, CDA en D66 om het buizentracé Laarbeek - Echt/Susteren te schrappen. De partijen willen hiermee een einde maken aan de onzekerheid voor omwonenden van het geplande extra tracé. Op 28 mei is de motie aangenomen. De minister wordt gevraagd voor 1 juli een reactie te geven over hoe ze deze motie gaat uitvoeren. 

De motie luidde als volgt:
"De Kamer,
Gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat er in Brabant en Limburg veel onrust is ontstaan rondom het mogelijke extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt/Susteren;
Overwegende dat de procedure van het definitief maken dit indicatieve tracé weliswaar wordt beëindigd, maar dat het tracé wel onderdeel van de Structuurvisie Buisleidingen blijft uitmaken;
Overwegende dat er zo nog steeds sprake blijft van een grote ruimtelijke reservering;
Spreekt uit dat onwenselijk is om omwonenden en overheden in de buurt van het tracé minimaal tot 2021 (wanneer het Nationaal Programma Energiesysteem op zijn vroegst wordt vastgesteld) in onzekerheid te laten;
Roept de regering op om het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek - Echt/Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen te schrappen;
En gaat over tot de orde van de dag."