Minister beantwoordt Kamervragen buisleidingentrace Brabant - Limburg

Print     PDF

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Kamervragen van GroenLinks beantwoord over het tracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlijke stoffen. Dit tracé loopt van Laarbeek via Helmond naar Echt-Susteren. Dit naar aanleiding van berichten in de media over zorgen over dit tracé. De minister stelt dat in mei 2011 het kabinet de ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen heeft vastgesteld. Met het oog op een kortere verbinding tussen het Rotterdams havengebied en het chemiegebied in Midden-Limburg is deze buisleidingenstrook opgenomen. In 2012 is de Structuurvisie Buisleidingen vastgesteld. Hierin is het tracé Laarbeek - Echt-Susteren een van de indicatieve tracés. De nog te volgen zienswijzeprocedure kan leiden tot aanpassingen van het tracé van de strook. Deze procedure is voorzien in de eerste helft van 2019.

Overleg

Als het tracé Echt-Laarbeek-Susteren het definitieve tracé wordt, is de gemeente gehouden tot vrijwaren van het tracé van nieuwe belemmeringen. De bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan biedt, blijven behouden. Daarom is het departement ook in overleg met, onder andere, de gemeente Helmond. Zowel in de ontwerpfase als in de zienswijzefase kan door de gemeente Helmond, en door andere belanghebbenden, inbreng worden geleverd. Deze inbreng zal worden betrokken bij de afweging en het voorstel tot vaststelling van de partiële herziening. Bij de keuze voor de locatie van leidingstroken is het streven gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van nadelige gevolgen voor andere belangen. Het Besluit externe veiligheid buisleidingen verplicht om rekening te houden met veiligheidscontouren, zo stelt minister Ollongren van BZK.