Meerjarenplan ILT: toezicht op risicovolle bedrijven

Print     PDF

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet de komende jaren steviger in op het toezicht op risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. Deze prioriteiten worden toegevoegd aan het huidige toezichtsprogramma van grootste risico’s van de inspectie. Zo wil de inspectie haar capaciteit specifiek inzetten daar waar het meeste risico of schade kan ontstaan voor de samenleving. Dit staat in Meerjarenplan 2019 – 2023 van de ILT. 

Mijn ILT

Volgend jaar komt er een nieuwe webportal 'Mijn ILT', om het bedrijven gemakkelijker te maken een vergunning aan te vragen.  In 2017 is gestart met de inrichting
van ‘Mijn ILT’ en in 2018 is hier verder aan gebouwd. In 2019 is het webportaal operationeel. 

Risicoanalyse

Het toezicht op de grootste risico’s vanuit de ILT bestaat nu uit elf programma’s: over Schiphol, afvalstoffenverwerking, bodem, grond en oppervlaktewater, goederenvervoer, productenlabels, ozonafbrekende en klimaatschadelijke stoffen, emissies en lozingen scheepvaart, risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. De programma’s zijn geselecteerd vanuit de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2018. De overzichtstabel van IBRA 2018 is als bijlage B opgenomen in het Meerjarenplan.

Benzeen

De ILT wil in 2019 met petrochemische bedrijven afspraken maken over hun ketenverantwoordelijkheid, zodat zij bijvoorbeeld bij pygas eerst het benzeengehalte verminderen, voordat het als brandstofcomponent op de markt wordt gebracht. Verder wil de ILT in 2019 stimuleren dat kunststofafval dat niet meer door China wordt
geaccepteerd, een hoogwaardige verwerking binnen Europa krijgt.