Kosten-batenanalyse veiligheidsmaatregelen treinmaterieel uitgevoerd

Print     PDF

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een beknopte kosten-batenanalyse laten uitvoeren van veiligheidsmaatregelen bij treinmaterieel voor gevaarlijke stoffen. Dit naar aanleiding van het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de treinbotsing in 2015 op station Tilburg.

Schutwagen

De kosten-batenanalyse is op twee veiligheidsmaatregelen voor/op spoorwagens voor gevaarlijke stoffen uitgevoerd, te weten:
1) een verbod om in de laatste wagen van een trein gevaarlijke stoffen te vervoeren (schutwagen); en
2) de uitrusting met overbufferingsbeveiliging (OBB) van ketelwagens voor het vervoer van niet-toxische stoffen, te weten alle categorieën gevaarlijke stoffen waaronder brandbare stoffen.

Rangeerkosten

De kosten van implementatie van schutwagens voor Nederland binnen twee jaar is € 513 miljoen NCW (netto contante waarde). Dit bedrag betreft het aanschaffen van (gebruikte) wagens voor het gebruik als schutwagens, parkeerkosten (incl. aanleg extra infrastructuur voor parkeren en opstellen vrachtbrief) en vooral de dagelijkse rangeerkosten. Afgezet tegen het nul-alternatief met de autonome ontwikkelingen meegenomen (zoals met name de implementatie van ATBvv ter voorkomen van een botsing) bedragen de baten in de EU € 71 miljoen NCW; deze opbrengsten zijn gebaseerd op een verondersteld effect op alle ongevallen die zich kunnen voordoen in de EU, wat zeer onwaarschijnlijk is, omdat de treinen vooral in Nederland met schutwagens zijn uitgerust.

Buiten Nederland

De kosten van implementatie van OBB binnen vijf jaar zijn € 531 miljoen, ervan uitgaand dat de  levensduur van de wagens 25 jaar is en dat deze maatregel in de hele EU wordt geïmplementeerd. De theoretische baten door de implementatie van deze maatregel in de EU zijn € 125 miljoen, d.w.z. zonder rekening te houden met het nul-alternatief. Bij het uitrollen van ATBvv in Nederland dalen de baten door de OBB tot € 121 miljoen NCW en in de hele EU tot € 41 miljoen NCW. Implementatie van OBB in de EU betekent dat - aangezien de casuïstiek van treinongevallen met LOC van gevaarlijke stoffen met name ongevallen buiten Nederland betreft - het grootste aandeel kosten én baten buiten Nederland vallen.

Aanbevelingen

Het onderzoeksrapport, opgesteld door Antea Group, stelt dat het voorkomen van een incident in alle gevallen de voorkeur verdient boven het reduceren van de eventuele gevolgen van een
incident. Maatregelen die doorwerken aan de linkerkant van de vlinderdas verdienen dan ook de voorkeur. Met de implementatie van ATBvv/ERTMS en Quo Vadis worden goede stappen gezet in het reduceren van incidenten. Andere anbevelingen zijn:

  • verbod op vertrekken 'op geel';
  • groene golf voor treinen met gevaarlijke stoffen (is eerder genoemd, maar de haalbaarheid voor zover bekend niet onderzocht);
  • package deals in plaats van een convenant: afspraken met verladers/afzenders gevaarlijke stoffen om hogere veiligheidseisen aan het vervoer (materieel) te stellen;
  • beter toezicht en sturing (automatisering) op treinlengte;
  • vermijden van menselijke fout (rijden door rood) door verdergaande automatisering;
  • implementatie smart technologieën – bijv. smart camera’s voor verzameling informatie over lengte van de trein, druppellekkages;
  • Internet of Things (IoT): onderzoeken van mogelijkheden tot slim samenstellen van treinen, met name op grote rangeerlocaties zoals Kijfhoek.

In Gevaarlijke Lading 3-2018 is een interview gepubliceerd met Marjolein van Asselt, die het onderzoek naar het treinongeval in Tilburg geleid heeft (voor tijdschriftabonnees).