Kennisplatform werken met gevaarlijke stoffen van start

Print     PDF
Rubriek

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over twee maatregelen die volgen uit toezeggingen naar aanleiding van de situatie bij het bedrijf DuPont. De eerste is de invulling van het Kennisplatform werken met gevaarlijke stoffen. Dit platform moet een rol gaan vervullen bij een verbeterde kennisdeling tussen bedrijven en andere belanghebbenden op het gebied van gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen. De tweede maatregel betreft de mogelijkheden tot verlenging van de bestuursrechtelijke handhavingstermijn.

Kennis delen

Van Ark constateert dat het delen van kennis over gevaarlijke stoffen tussen bedrijven onderling of met overheden - nationaal en internationaal - nog geen vanzelfsprekendheid is. Haar voorganger heeft bedrijven die beschikken over actuele kennis over gezondheidsrisico’s van stoffen opgeroepen om deze kennis te delen met andere belanghebbenden. Om dit te stimuleren is de staatssecretaris in overleg getreden met vertegenwoordigers van sociale partners, kennisinstituten, de Inspectie SZW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de vormgeving van een kennisplatform. Dat zal ingevuld worden met halfjaarlijkse symposia en diverse roadshows in 2018 en 2019, geïniteerd door VNO-NCW en MKB-Nederland, met ondersteuning van het ministerie van SZW. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan het bereiken van het MKB. In de symposia wordt door bovengenoemde partijen, aangevuld met bedrijven, branchevertegenwoordigers en arboprofessionals, vooral gekeken hoe bestaande initiatieven en informatie beter gedeeld kunnen worden tussen belanghebbenden. Aan deze symposia worden thematische roadshows gekoppeld waarbij het principe «bedrijven leren van bedrijven» centraal staat. De staatssecretaris is in overleg met RIVM en TNO over de mogelijkheden om vanuit hun expertise bij te dragen aan de symposia en roadshows. De eerste bijeenkomsten zijn gepland voor eind 2018.

Verlenging

Ten tweede is de staatssecretaris bezig met een verkenning van de mogelijkheden tot verlenging van de bestuursrechtelijke handhavingstermijn. Bij werken met gevaarlijke stoffen kunnen negatieve gezondheidseffecten van blootstelling zich pas na lange tijd voordoen. Werkgevers zijn om deze reden verplicht blootstellingsgegevens, wanneer het gaat om kankerverwekkende stoffen, ten minste veertig jaar te bewaren. De Inspectie SZW hanteert niet een dergelijke bewaartermijn wanneer het gaat om inspectiegegevens van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Zij vernietigt alle documentatie over inspecties doorgaans na zeven jaar, conform de Archiefwet. De staatssecretaris wil onderzoeken of deze termijn verlengd kan worden.

Deze brief hoort bij hoofddossier 25883.