Kamervragen bijmengen afvalstoffen in brandstoffen beantwoord

Print     PDF

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft Kamervragen beantwoord van GroenLinks over het bijmengen van afvalstoffen aan brandstoffen en het ILT-rapport 'Stookolie voor zeeschepen – Autobrandstoffen voor West-Afrika'. Het ILT-onderzoek betrof 1,2 miljard liter benzine en 900 miljoen liter diesel voor de West-Afrikaanse markt. Van Veldhoven stelt dat de meeste EU-regelgeving inzake stoffen zich richt op het op de markt brengen in de EU, en niet op het op de markt brengen elders. Uitzondering hierop is de Verordening inzake voorafgaande toestemming, prior informed consent (PIC). Die kent in geval van export van bepaalde gevaarlijke stoffen een procedure waarbij het land van bestemming vooraf wordt geïnformeerd. Dit land kan vervolgens bezwaar maken. Aangezien het hier om door de landen zelf gehanteerde wettelijke normen gaat, zouden die normen aangepast moeten worden om de verordening effectief te laten zijn, aldus de staatssecretaris. 

Zij beschrijft de initiatieven om het gebruik van deze autobrandstoffen wereldwijd uit te bannen. Onder andere stelt zij dat de sector via de REACH-verordening beter invulling moet geven aan zijn ketenverantwoordelijkheid. Uit het ILT-onderzoek is gebleken dat veel bedrijven in de brandstofsector de REACH-regels niet goed naleven.

Verder stelt zij dat er in het verleden ook monsters van brandstoffen werden genomen, maar dat een meer diepgaane analyse kostbaar en complex is, en dat deze pas recentelijk goed uitgevoerd kan worden. De resultaten van deze analyse worden in het najaar van 2018 verwacht.

Tot slot meldt Van Veldhoven dat het Verdrag van Bazel het blenden van schadelijke chemische stoffen met benzine en diesel niet uitsluit. Dit verdrag ziet toe op het grensoverschrijdend transport van gevaarlijke afvalstoffen, maar het is niet vastgesteld dat de autobrandstoffen die geëxporteerd worden naar West-Afrika een afvalstof zijn. Pas als de grondstoffen voor deze brandstoffen niet aan REACH kunnen voldoen, worden ze gekwalificeerd als afvalstof en mogen ze niet worden bijgemengd. Gebeurt dat toch, dan kwalificeert de verkregen brandstof in zijn geheel zich als gevaarlijk afval. Dan is de export naar West-AFrikaanse landen verboden. Dit moet het vervolg van het ILT-onderzoek gaan uitwijzen, aldus de reactie van staatssecretaris Van Veldhoven.