Kamerbrief vervoer gevaarlijke stoffen bij Defensie

Print     PDF

In een brief naar de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Visser (Defensie) gereageerd op het nieuwsbericht 'Defensie stuurt militairen onvoorbereid op pad met gevaarlijke stoffen' in de Volkskrant van 8 februari 2019. In het bericht wordt ingegaan op overtredingen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen uit missiegebieden. Deze zijn begin 2016 geconstateerd door het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS). In het artikel wordt eveneens gewezen op knelpunten bij het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek (OTCLog) die door dezelfde instantie eind november 2018 zijn geconstateerd.

Onvoldoende structureel

Binnen het plan van aanpak 'Een veilige defensieorganisatie' worden er nu allerlei maatregelen voorbereid, die de komende jaren geïmplementeerd worden. Zo gaat het aantal functies - samen met de opgerichte Inspectie Veiligheid en Directie Veiligheid - stapsgewijs groeien naar ongeveer 260 extra functies in 2021. Op een aantal inhoudelijke dossiers zijn wel verbeteringen doorgevoerd binnen de defensieonderdelen, maar onvoldoende structureel en defensiebreed (de zogenoemde Plan-Do-Check-Act-cyclus). Dit doet zich ook voor bij het dossier vervoer gevaarlijke stoffen, waar het gebrek aan governance, capaciteit en kennis & ervaring thans de belangrijkste aandachtspunten zijn, aldus de staatssecretaris. 

Governance

Governance is het toezicht op de organisatie van en de regie op de gehele keten inzake het vervoer gevaarlijke stoffen. De laatste jaren zijn verschillende verbetermaatregelen aangekondigd en/of uitgevoerd. Maar omdat deze keten meerdere domeinen doorsnijdt (zoals munitieketen, vervoer over land, lucht en water, opleidingen vervoer gevaarlijke stoffen, vervoer voor missies en vervoer voor oefeningen), zijn de verbetermaatregelen niet voldoende geregisseerd uitgevoerd. De governance over de gehele keten schiet derhalve tekort. De staatssecretaris laat nu onderzoeken hoe dit kan worden vormgegeven.

Capaciteit

In de keten van het vervoer gevaarlijke stoffen is sprake van een capaciteitsprobleem. Dit probleem manifesteert zich vooral op het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek, waar de opleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt gegeven. Er worden verbetermaatregelen doorgevoerd, gericht op het versterken van specialistische capaciteit. Deze kosten echter tijd, dus de problemen kunnen niet direct worden opgelost. 

Kennis en ervaring

Ten aanzien van kennis en ervaring gaat het om medewerkers bij alle defensieonderdelen die weliswaar de juiste opleidingen hebben maar nog niet over voldoende ervaring beschikken om de taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen uitvoeren. Defensie hanteert hierbij de NAVO-richtlijn dat opgeleid (gecertificeerd) personeel ook minstens zes maanden ervaring moet hebben opgedaan in het toepassen van regelgeving over het vervoer van gevaarlijke stoffen. De KMCGS heeft eind 2018 geconstateerd dat deze richtlijn niet altijd is gevolgd bij personeel dat op missie is gestuurd.

Helpdesk

Voor medewerkers in missiegebieden, die vaak geen of minder goed toegang hebben tot informatie, hulpmiddelen of de oorspronkelijke verpakkingen is het moeilijker om gevaarlijke stoffen op correcte wijze aan te bieden voor vervoer. Teneinde dit te verhelpen, kunnen deze medewerkers voor hun informatiebehoefte gebruikmaken van een helpdesk vervoer gevaarlijke stoffen (24/7 bereikbaar).

Onderzoek

De Inspectie Veiligheid Defensie onderzoekt nu de gehele keten van het aanbieden van gevaarlijke stoffen, inclusief het vervoer ervan door de lucht. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek gaat de staatssecretaris een aanpak uitwerken en passende maatregelen kan nemen, aldus Visser.