Jaarverslag Inspectie SZW: meer dodelijke ongevallen

Print     PDF
Rubriek

De Inspectie SZW heeft haar Jaarverslag 2016 uitgebracht. Daarin staat te lezen dat in 2016 70 werknemers door arbeidsongevallen om het leven kwamen. Dat zijn 19 slachtoffers meer dan in 2015. Het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg in 2016 met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer. 

Gevaarlijke stoffen

Vanwege de grote maatschappelijke aandacht voor de (langjarige) gevolgen van het gebruik van gevaarlijke stoffen door bedrijven (zoals bij Lycra en Teflon door DuPont) vindt diepgaander onderzoek plaats om hieruit lessen te trekken. Dit wordt in 2017 afgerond. Het programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen omvat - naast een grote groep bedrijven met beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen - een specifieke groep die valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015). Een belangrijke verschuiving van werkzaamheden die in de bijstelling van het jaarplan is benoemd, heeft zich het hele jaar voorgedaan. Het betreft de gevolgen van het in werking treden van het Brzo 2015 en de regeling op grond daarvan, de Rrzo (Regeling risico's zware ongevallen). Een groot aantal bedrijven heeft in 2016 om een beoordeling van volledige veiligheidsrapporten gevraagd. Dit betekent concreet dat het aantal gerealiseerde inspecties en (veiligheids)onderzoeken ruim 25% hoger lag dan bij jaarplan werd voorzien.

Blootstelling

Een van de opvallende resultaten in het Jaarverslag is dat er beter gebruik wordt gemaakt van beschikbare kennis. In de sector aardolie, farmacie, chemie, kunststoffen- en rubberindustrie (AFCKR) namen 100 van de 130 geïnspecteerde bedrijven extra maatregelen tegen het risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De Inspectie bevorderde daarbij ook het beter gebruiken van veiligheidsinformatiebladen (VIB’en). Met name de samenwerking met de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG) leidde in 2016 tot actiever gebruik van de VIB’en door schilders.