Jaarverslag Basisnet: overschrijdingen risicoplafonds niet afgenomen

Print     PDF

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft het Jaarverslag Basisnet 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden. Naast het jaarverslag bevat de brief ook de aanbieding van het eindrapport van de studie naar toekomstige mogelijkheden voor een modal shift van gevaarlijke stoffen naar en van het chemiecluster Chemelot. 

De strekking van de brief is als volgt:

  • Melding van en toelichting op toename van overschrijdingen van de plafonds t.o.v. het Jaarverslag over 2017. De aanpak voor dit probleem is gericht op het voorkomen van vervoer (zoals bij chloor), maximaal gebruik van de Betuweroute en modal shift naar binnenvaart en/of buisleidingen.
  • Veiligheid is nergens in het geding omdat er geen kwetsbare objecten binnen PR10-6 staan.
  • Toename was te verwachten en in de brief van juni 2018 aan de Tweede Kamer en in berichten over de kwartaalrapportages aangekondigd. Vooral omdat de Betuweroute in 2018 door werkzaamheden minder beschikbaar was dan in 2017.
  • Terugblik op het Platform voor de veiligheid rond het spoor van 9 mei jl., waarin met vervoerders, verladers en decentrale overheden is geconstateerd dat ‘de te leggen puzzel complex is’.
  • Dat we voor een gezamenlijke opgave staan om het vervoer van gevaarlijke stoffen op een goede manier te verdelen over de verschillende routes. Dit betekent: zodanig dat de impact op de omgeving en de ruimtelijke ontwikkelingen zo klein mogelijk is.
  • Dat we voor de zomer van 2020 een door betrokken partijen gedragen beeld van de structurele oplossingen te hebben.
  • Daarvoor is inventarisatie van knelpunten nodig, op te halen in een aantal regionale sessies. Daarin wordt verkend waar het vervoer kan gaan botsen met Ruimtelijke Ordeningsplannen en mogelijk tot een verhoogd groepsrisico leidt.
  • Er worden daarnaast gesprekken gepland voor direct na de zomer met bestuurders langs Brabant- en Bentheimroute.
  • Melding van blijvende succesvolle uitvoering van het convenant warme-BLEVE-vrij rijden. Dekkingsgraad van convenant is bijna honderd procent.