Internetconsultatie aanpassing tarieven ILT geopend

Print     PDF

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een internetconsultatie geopend met het voornemen de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gehanteerde tarieven van vergunningen per 1 januari 2019 te wijzigen. Hiertoe worden diverse regelingen aangepast. De tarieven worden conform de stijging van de kosten (kostenontwikkeling) van vergunningverlening verhoogd. Betrokkenen worden uitgenodigd te reageren op de consultatie.

Doelgroepen

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn de brancheorganisaties en hun leden (personen en bedrijven) op het terrein van:

 • Binnenvaart;
 • Luchtvaart;
 • Zeevaart;
 • Visserij;
 • Spoor en overige.

Doel

De tariefregelingen vermelden de nieuwe tarieven die 1 januari 2019 in werking treden. Tevens is in de regelingen een aantal nieuwe producten/vergunningen met de bijbehorende tarieven opgenomen. Het betreft een tiental nieuwe vergunningen op het terrein van luchtvaart. 
Het streven is de regelingen in werking te laten treden op 1 januari 2019.

Reageren

Belangstellenden en betrokkenen kunnen hun reactie geven op de voorgenomen wijziging van de tarieven. De volgende conceptwijzigingen kunnen in de reactie betrokken worden:
1. Concept wijziging Regeling Luchtvaart 2008;
2. Concept wijziging twee tarievenregelingen Scheepvaart;
3. Concept wijziging Tariefregeling voor Spoor en overige, die wijzigingen bevat voor de volgende regelingen:

 • Regeling Spoorwegwet 2012,
 • Regeling tarieven Wet lokaal spoor,
 • Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk,
 • Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen,
 • Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik,
 • Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties.