Inspraakronde bij routering vgs Utrechtsebaan

Print     PDF
Rubriek

B&W van Den Haag heeft op 4 januari jl. het ontwerpbesluit tot wijziging routering gevaarlijke stoffen in verband met de Utrechtsebaan, vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden hebben gedurende zes weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave de mogelijkheid om hun zienswijzen kenbaar te maken op het voorgenomen besluit "Wijziging routering gevaarlijke stoffen in verband met de Utrechtsebaan". Het conceptbesluit “Wijziging routering gevaarlijke stoffen in verband met de Utrechtsebaan” en de daarbij behorende situatietekening ligt ter inzage op het Gemeentelijk Informatiecentrum.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen gedurende deze termijn mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Dit besluit is in werking getreden op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad, dus 5 januari jl.