Inspectie SZW: veel Brzo-bedrijven hebben gebreken opgelost bij hercontrole

Print     PDF
Rubriek

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft haar Jaarverslag 2018 gepubliceerd. Hieruit blijkt onder andere dat negentig procent van de bedrijven bij een hercontrole de tekorten met gevaarlijke stoffen heeft opgeheven.

Chroom-6

Binnen het Programma Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen is besloten dat chroom-6 - waar mogelijk - altijd wordt vervangen door een alternatief dat niet of minder schadelijk is voor de gezondheid. Toepassen van chroom-6 is alleen nog toegestaan wanneer daar onder de REACH-wetgeving een autorisatie voor is afgegeven.

Blootstelling

Een van de belangrijkste conclusies uit de Staat van Arbeidsveiligheid van de ISZW is dat het beheersen van risico’s op blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet op orde is. Ten minste 57.000 mensen werken in bedrijven waar zij kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen (exclusief asbest) zonder dat het bedrijf de
risico’s op die blootstelling adequaat beheerst. Slechts vijftien procent van de bedrijven waar dit risico zich voordoet blijkt over de verplichte registratie gevaarlijke stoffen te beschikken. 

Brzo

Op het gebied van Brzo is in 2018 een werkgroep gestart met het onderzoeken van de mogelijkheid om ook het toezicht op bedrijven die net geen Brzo zijn, binnen het Brzo-toezichtsveld onder te brengen. Deze bedrijven brengen eveneens grote risico’s met zich mee, maar vallen mogelijk onder een te licht toezichtsregime. Daarnaast
is een werkgroep bezig na te gaan of tijdens Brzo-inspecties ook direct gekeken kan worden naar het omgaan met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reproductietoxische (CMR) stoffen.

CMR-stoffen

De Inspectie heeft in 2018 een nulmeting uitgevoerd naar de manier waarop tachtig complexe bedrijven nu omgaan met blootstelling aan CMR-stoffen. Uit een eerste scan van de nulmeting blijkt dat vrijwel alle bezochte bedrijven weliswaar maatregelen hebben genomen, maar dat er nog veel winst te boeken valt in de beheersing van risico’s. In het merendeel van de geïnspecteerde bedrijven is een vervolgtraject aan de orde. In meer dan tachtig procent van de bedrijven zijn namelijk een of meerdere overtredingen geconstateerd die opvolging verdienen. 

Dertig procent van de Brzo-bedrijven met onvoldoende veiligheidsprestaties heeft zich verbeterd (en heeft dit in 2019 omgezet) naar een voldoende. De Brzo-bedrijven die nog een onvoldoende scoren zijn bekend. In de loop van 2019 zal een analyse worden uitgevoerd in hoeverre verbeteringen zijn opgetreden. Negentig procent van de bedrijven die bij eerdere controle niet voldeed aan het Brzo-besluit, heeft bij hercontrole de gebreken opgelost. 

PGS-reeks

In 2018 heeft de Inspectie SZW geparticipeerd in de Programmaraad Gevaarlijke Stoffen (PGS). De totstandkoming van nieuwe PGS-en is een moeizaam proces. De Inspectie zet zich in om ook beschermende maatregelen voor werknemers op te nemen over het voorkomen van blootstelling. Dit leidt soms tot maatregelen die het bedrijfsleven niet altijd even makkelijk accepteert, aldus het jaarverslag van de Inspectie SZW.