Incident met salpeterzuur bij Chemelot

Print     PDF
Rubriek

Op zaterdag 3 augustus jl. was aan het einde van de ochtend sprake van een lekkage bij een van de salpeterzuurfabrieken op Chemelot. Dit gebeurde tijdens de voorbereidingen voor de opstart van de fabriek na een onderhoudstop. Hierbij is een lekzuurtank overvuld geraakt waardoor een scheur in de dakrand van de tank ontstond. Het overvuld raken van de tank is veroorzaakt door een niet volledig gesloten omloopafsluiter in combinatie met gesloten drainafsluiters. Hierbij is salpeterzuur vrijgekomen en een wolk stikstofoxide (scheikundig: NOx). Deze manifesteerde zich als een geel gekleurde wolk rook.

Waterscherm

Uit voorzorg voor de volksgezondheid is een NL-alert uitgegaan vanuit de veiligheidsregio om burgers te waarschuwen dat er sprake was van een incident. De bedrijfsbrandweer heeft adequaat gereageerd met het aanleggen van een waterscherm ter voorkoming van verspreiding van de gaswolk en het verdunnen van het vrijgekomen (vloeibare) zuur met water. Gelukkig was het lek snel gedicht en wezen gemeten waarden uit dat er geen concentraties van de stikstofoxide op het Chemelot-terrein werden waargenomen.

Menselijke en technische oorzaken

Het onderzoeksteam heeft inmiddels de tijdlijn van opeenvolgende gebeurtenissen gereconstrueerd aan de hand van interviews en verzamelde documentatie. Deze informatie wordt gebruikt voor verder onderzoek naar onderliggende oorzaken. Inmiddels is duidelijk dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden door een combinatie van menselijke en technische oorzaken.