ILT: naleving regels chemische stoffen verbeterd maar moet nog beter

Print     PDF
Rubriek

In de publicatie ‘Toezicht op productie en gebruik van chemische stoffen in 2016’ doen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) verslag van de toezichtacties die zij in 2016 uitvoerden. Het gaat dan om toezicht op de naleving van de Europese regels voor chemische stoffen, de REACH- en CLP-verordeningen.

Informatieplicht

Een positieve trend in de naleving is vooral zichtbaar op het onderdeel informatieplicht voor gevaarlijke stoffen, dankzij de inzet van bedrijven, brancheorganisaties en het toezicht van de inspectiediensten. Zo is vergeleken met het jaar 2013 in 2016 een duidelijke verbetering zichtbaar in het naleefpercentage van de belangrijkste rubrieken van de veiligheidsinformatiebladen. Dit percentage is toegenomen van 25 tot veertig procent naar circa zestig procent.

Desondanks bevatte een te groot deel van de VIB’s ernstige fouten en omissies. Met name een foute indeling van een stof of foute etiketteringselementen (rubriek 2) zijn als ernstig aan te merken. Een foute indeling of foute etiketteringselementen kwamen in 2016 bij veertig procent van de VIB’s voor. Ook het ontbreken van specifieke informatie over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals het type handschoenen dat gebruikt moet worden (rubriek 8), is ernstig te noemen. Deze overtreding was in 2016 aan de orde bij bijna vijftig procent van de VIB’s.

De geconstateerde verbetering moet nog wel worden versterkt om het gewenste naleefpercentage van negentig procent te bereiken. Dit gebeurt onder andere door specifieke voorlichting door brancheverenigingen en inspectiediensten over vaak gemaakte fouten in de veiligheidsinformatiebladen. Naast specifieke voorlichting gaan de inspecties voort met handhaving.

Registratieplicht

Bedrijven voldeden in 2016 aan de registratieplicht voor stoffen die in grote hoeveelheden (boven 100 ton per jaar) worden gemaakt of geïmporteerd. Per 1 juni 2018 geldt de registratieplicht ook voor stoffen die in kleinere hoeveelheden worden gemaakt of geïmporteerd (boven de ton per jaar). Hierdoor vallen meer MKB-bedrijven vanaf juni onder de registratieplicht. De samenwerkende inspectiediensten gaan vanaf medio 2018 hun toezicht inzetten om vast te stellen of ook deze nieuwe doelgroep aan de registratieplicht voldoet.

Toezicht op productie en gebruik van chemische stoffen in 2016 (ILT)