GS Gelderland: geen heroverweging handhavingsbeleid ontgassen

Print     PDF

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland heeft Statenvragen van de VVD beantwoord over het handhaven van varend ontgassen. De vragen betroffen de berichtgeving over het negeren van het ontgasverbod op de Gelderse rivieren in de Gelderlander van 23 februari 2019. Sindsdien is er veel media-aandacht voor dit onderwerp.

De berichtgeving lijkt te duiden op een beleid- en handhavingslacune, aldus de VVD. De partij vindt het zorgelijk wanneer dit het geval is en het ministerie en provincie niet als één overheid optreden tegen dit ongewenste gedrag van schippers op de Gelderse rivieren.

Veertien meldingen

De VVD vraag aan GS of zij informatie kan verstrekken over het aantal keren dat varend is ontgast. Zo ja, was dit geen aanleiding om het handhavingsbeleid te heroverwegen? Zo nee, waarom niet i.v.m. de risico’s voor de volksgezondheid?
GS antwoordt dat vanaf eind oktober 2018 tot heden bij GS veertien meldingen bekend zijn die mogelijk te maken hebben met het varend ontgassen. Daarvóór is ter hoogte van Tiel een schip betrapt op het varend ontgassen van een benzeenhoudende stof die volgens het provinciale verbod verboden is. Deze zaak ligt bij het Openbaar Ministerie.
GS ziet geen aanleiding voor heroverweging van het handhavingsbeleid. De meldingen betreffen mogelijke ontgassingen die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid. Om een goed beeld te krijgen van het aantal ontgassingen, zijn er 24 eNoses langs de Rijn en Waal geïnstalleerd. GS neemt deel aan de landelijke Taskforce. Deze Taskforce bereidt handhavingsacties voor voor het ontgasverbod.

Gelderland als eerste

Verder wordt gevraagd of GS bereid is op korte termijn met de politie (waterpolitie) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de tafel te gaan zitten om te bespreken wie concreet wat gaat doen om het varend ontgassen tegen te gaan. 
GS heeft een brief aan de Minister van I&W gestuurd met het verzoek de invoering van het landelijke verbod voortvarend voort te zetten en de landelijke handhavingsactie als eerste en spoedig in Gelderland uit te voeren. De Taskforce zal de Landelijke Eenheid (vh. Waterpolitie) uitnodigen om deel te nemen aan deze handhavingsactie. 

Capaciteit

Tot slot wordt gevraagd of de waterpolitie beschikt over (voldoende) capaciteit en schepen om zichtbaar te zijn op de Gelderse rivieren en de betreffende handhavingstaak adequaat uit te voeren.
GS stelt dat de Landelijke Eenheid controles uitvoert op de Gelderse rivieren in het kader van het vervoer gevaarlijke stoffen over water. Bij deze controles worden de provinciale verboden meegenomen. Handhaving is verder onderwerp van gesprek in de Taskforce. 

Over handhaving van de (provinciale) ontgassingsverboden verschijnt een artikel in Gevaarlijke Lading 2-2019, te verschijnen 11 april a.s.