Groningen legt last onder dwangsom op aan chemiebedrijf

Print     PDF
Rubriek

Gedeputeerde Staten van Groningen leggen een last onder dwangsom op aan het chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum. Het bedrijf krijgt nu acht weken de tijd om de uitstoot van SiC-vezels naar nul terug te brengen. Als het daarna toch gebeurt, moet ESD-SIC per geconstateerde overtreding een dwangsom van € 250.000 betalen, met een maximum van € 750.000. Het bedrijf kan maximaal een boete per week krijgen.

Kankerverwekkend

Eind vorig jaar bleek uit TNO-onderzoek dat ESD-SIC siliciumcarbide-vezels uitstoot terwijl het daar geen vergunning voor heeft. Deze vezels zijn door de GGD als kankerverwekkend aangemerkt. Dit was voor de provincie aanleiding in januari een formele handhavingsprocedure te starten. Daarnaast heeft de provincie na de zware blazer (kortstondige uitstoot van (verbrandings)gassen, als gevolg van ongewenste storingen in een productieoven) van 24 januari 2019 TNO direct opdracht gegeven sneeuwmonsters te nemen en onderzoek te doen naar het verspreidingsgebied en de samenstelling van de stofdeeltjes. Vanwege de sneeuw was de verspreiding van de stofwolk toen goed zichtbaar. 

Resultaten sneeuwonderzoek

Uit dit milieu-onderzoek van TNO blijkt dat in Delfzijl en Farmsum een hoge concentratie SiC-vezels is aangetroffen in stofdeeltjes die neerdaalden na de blazer van 24 januari. De hoogste concentratie SiC-vezels werd aangetroffen in het monster dat genomen werd op 0,8 kilometer afstand van het bedrijf. Ook bijna 7 kilometer verderop zijn echter SiC-vezels aangetroffen. Daarnaast bleken de stofdeeltjes ook zware metalen en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) te bevatten. Op basis van deze enkele meting is niet goed te zeggen hoe zwaar de bodem belast wordt in de omgeving van ESD-SIC. Om hierover concretere uitspraken te doen is aanvullend bodemonderzoek nodig. De provincie heeft hier opdracht toe gegeven. 

Luchtkwaliteit

Het sneeuwonderzoek geeft geen antwoord op de vraag hoe de luchtkwaliteit was tijdens de blazer. Daarom heeft de provincie Groningen TNO vervolgens opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit. Uit de berekeningen van TNO blijkt dat de concentratie aan SiC-vezels in de lucht het hoogst is dichtbij het bedrijf ESD-SIC en afneemt als de afstand groter wordt. Dit geldt ook voor de zware metalen en PAK's. 

Gezondheidsrisico's

De RIVM adviseert een maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) voor lucht van 300 vezels per kubieke meter te hanteren als risicogrens voor SiC-vezels, hetzelfde als voor (amfibool) asbest. Het gaat dan om langdurige blootstelling aan de vezels. Uitgaande van dertig tot vijftig blazers per jaar, dan zou het kunnen dat de uitstoot van SiC-vezels boven de MTR-waarde uitkomt. 

Voorbarig

Het bedrijf ESD-SIC stelt in een reactie dat ze de beslissing van de provincie Groningen voorbarig en onvoldoende onderbouwd vindt. ESD stelt dat zij voldoet aan
de vergunningsvoorwaarden en gebruikmaakt van de Best Beschikbare Technieken zoals is vastgelegd in de hiervoor geldende Europese Richtlijn. Het bedrijf zal de uitspraak van de provincie juridisch verder laten onderzoeken.