Externe Veiligheid onder de Omgevingswet toegelicht

Print     PDF
Rubriek

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet (van VNG, IPO, UvW en Rijk) heeft een aparte pagina op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl gemaakt over het thema 'Externe Veiligheid (EV) onder de Omgevingswet'. Deze licht toe hoe lokale overheden het thema EV straks regelen in hun omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunningen.

Groepsrisico

Onder de Omgevingswet, vanaf 2021, is er voor gemeenten een andere manier van omgaan met het groepsrisico. Gemeenten gaan werken met aandachtsgebieden voor externe veiligheid. Een andere belangrijke verandering is de toevoeging van een nieuwe categorie ‘zeer kwetsbaar gebouw’.

Omgevingsvisie

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat overheden bij hun plannen zo vroeg mogelijk kijken naar veiligheid. Zo kunnen zij een brand, ramp of crisis voorkomen of de gevolgen ervan beperken. Externe veiligheid krijgt daarom een belangrijke plaats in de omgevingsvisie en in het omgevingsplan. De website gaat hier uitgebreid op in. Ook komen de maatregelen voor milieubelastende activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen aan bod.