Europees lozingsverbod gevaarlijke stoffen op zee in de maak

Print     PDF
Rubriek

In een brief aan de Tweede Kamer noemt minister Schultz van Haegen (I&M) de mogelijkheid van een Europees verbod op het lozen van gevaarlijke / giftige
stoffen in Europese wateren. Naar aanleiding van de motie (Kamerstuk 31409, nr. 149) van de leden Belhaj en Jacobi over dit onderwerp stelt zij dat er in IMO-verband wordt gewerkt aan een voorstel om de lozing van hoog viscose, stollende, drijvende stoffen (zoals paraffine) te verbieden. Daarbij zet Nederland, in lijn met de motie Belhaj/Jacobi, in op een snelle inwerkingtreding van dit verbod in West- en Noord Europa. Over dit laatste vindt momenteel ook overleg plaats met Europese landen.

Geen EU-regelgeving

Een lozingsverbod in alleen EU-regelgeving acht Schultz weinig kansrijk. Momenteel bestaat er geen lozingsregelgeving voor zeeschepen op EU-niveau en het draagvlak hiervoor is bij de Europese Commissie en overige lidstaten gering. De IMO-route verdient daarom vanuit effectiviteit, haalbaarheid en tijdigheid de voorkeur, aldus de minister.