Dijksma informeert over DuPont - Chemours

Print     PDF
Rubriek

Staatssecretaris Dijksma heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rond de bedrijven DuPont en Chemours in Dordrecht. Ze heeft inmiddels de resultaten van een steekproef onder omwonenden om het rekenmodel van RIVM voor PFOA te valideren, en van een nader onderzoek naar de risico's die werknemers hebben gelopen. Uit de gedane steekproef blijkt dat de gemeten PFOA-waarden in het bloed van omwonenden van DuPont/Chemours goed overeenkomen met de waarden die in het RIVM-rapport van maart 2016 berekend waren: deelnemers die langdurig dichtbij de fabriek wonen hebben hogere bloedwaarden dan diegenen die verder weg of minder lang in de omgeving wonen. HET RIVM geeft aan dat er nog steeds wetenschappelijke discussie is over wat nu een veilig niveau van blootstelling aan PFOA is. In 2016 heeft het RIVM een gezondheidskundige grenswaarde afgeleid van 89 ng/ml, maar dit zou volgend jaar kunnen wijzigen, op grond van een evaluatie door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

Negatieve effecten

Dijksma constateert dat de blootstellling te hoog is geweest: mensen kunnen daar negatieve effecten van hebben ondervonden. Om alle vragen die bij mensen leven te beantwoorden, zullen er door de betrokken gemeenten informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Ondertussen gaat Dijksma verder met een nadere analyse van de steekproefdeelnemers, en het volgen van wetenschappelijke literatuur over stoffen en ontwikkeling van grenswaarden.

Verder gaat Dijksma in haar brief in op de aanwezigheid an PFOA in drinkwater en de gezondheidseffecten van de GenX-techniek.