Analyse bevindingen Onderzoeksraad voor veiligheidsbeleid I en M

Print     PDF
Rubriek

In de periode december 2016 tot maart 2017 heeft BMC Onderzoek een meta-analyse uitgevoerd van ‘rode draden’ in de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan I&M in de loop der jaren: wat zijn de accenten, zwaartepunten in de boodschap van de Onderzoeksraad? Ofwel: wat kan het ministerie van I&M leren van bevindingen ‘achterin de keten’, uit de analyse van incidenten en calamiteiten? Ook is verkend hoe deze rode draden zich verhouden tot het beleidskader 'Bewust omgaan met veiligheid: Rode draden' van I&M.

Complexiteit

In de aanbevelingen van de Onderzoeksraad zijn vijf rode draden zichtbaar:

(1) oog voor de risico’s van toenemende complexiteit en het belang van integraal werken;
(2) blijven bewaken en bevorderen van prioriteit van ‘veiligheid’ en awareness van veiligheidsrisico’s, zowel bij private als publieke partijen;
(3) blijven bewaken en bevorderen van het nemen van verantwoordelijkheid voor risicobeheersing door private en publieke partijen;
(4) solide overheidsinstrumentarium - beleid, regelgeving, toezicht en handhaving;
(5) blijvende focus op de mogelijkheden van proactie en preventie.

Steviger positionering

Het beleidskader 'Bewust omgaan met veiligheid' van IenM adresseert bovenbeschreven rode draden voor een groot deel. Een steviger positionering verdienen volgens BMC Onderzoek vooral de volgende thema’s:

  • integraal werken (inclusief het belang én de kwetsbaarheid van de menselijke factor);
  • blijvende awareness van veiligheidsrisico’s;
  • invulling geven aan diffuse maar urgente begrippen als ketenverantwoordelijkheid;
  • zorgplicht en de risico’s bij veranderende situaties, overgangsregelingen en op raakvlakken en verbindingspunten tussen partijen, processen en ketens.

De focus- en toetspunten voor veiligheids- en risicobeleid zoals die uit de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan IenM naar voren zijn gekomen, zijn in meerderheid op enigerlei wijze verankerd in Bewust omgaan met Veiligheid, hetzij binnen één of meerdere van de tien inhoudelijke uitgangspunten, hetzij als onderdeel/ facet van (fasen binnen) het geadviseerde proces van beleidsontwikkeling.

Gebruikte rapporten die te maken hebben met gevaarlijke stoffen zijn de volgende:

  • Risicobeheersing bij spoorvervoer gevaarlijke stoffen
  • Brand in een aardgasbus
  • vrachtwagenongevallen op snelwegen
  • Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk
  • Veiligheid Odfjell-terminals Rotterdam
  • Tankautobranden met gevaarlijke stoffen

'Bewust omgaan met veiligheid' (ministerie van I&W)