Aantal bedrijfsongevallen met chemische stoffen in 2018 gestegen

Print     PDF
Rubriek

Het aantal bedrijfsongevallen met chemische stoffen stijgt, meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in zijn jaaroverzicht over 2018. Vooral het aantal kleinschalige bedrijfsongevallen met chemische stoffen neemt toe. In 2016 werd het NVIC nog over 476 bedrijfsongevallen geraadpleegd, in 2017 waren dat er 685 en in 2018 al 796. Vorig jaar waren hier 836 personen bij betrokken.

In 2018 werd het NVIC geraadpleegd bij 52 grotere ongevallen en calamiteiten met gevaarlijke stoffen. Dit aantal is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2017, toen er 53 meldingen waren. Bij de 52 incidenten waren ten minste 271 personen betrokken die (mogelijk) waren blootgesteld aan een giftige stof. De aard van de stoffen was divers. Naast koolmonoxide, ammoniak en chloor, werd het NVIC regelmatig geraadpleegd over incidenten waarbij corrosieve zuren waren betrokken. In ten minste vier gevallen was dit gerelateerd aan de productie van recreatieve drugs of de lozing van drugsafval.

Defecte apparatuur, onvoldoende kennis over de gevaren van chemische stoffen en onvoldoende gebruik van beschermende kleding zijn vaak de oorzaak van kleinschalige ongevallen met chemische stoffen. Deze toename is zorgelijk, te meer omdat kleine bedrijfsongevallen het begin kunnen zijn van grotere calamiteiten.

Bij arbeidsblootstellingen gaat het vaak (39%) om de inademing van een gas, damp of poeder dat per ongeluk vrijkomt bij het werken met gevaarlijke stoffen. Ook huid- en oogcontact met een stof wordt regelmatig gerapporteerd (respectievelijk 25% en 22%). Ongeveer de helft van de bedrijfsongevallen betrof blootstelling aan industrieproducten en bij bijna een kwart, waren huishoudmiddelen betrokken. De groep industrieproducten omvat een zeer divers scala aan stoffen, met uiteenlopende toxische eigenschappen. Hierbij kan gedacht worden aan verbindingen als natriumhydroxide, ammoniak en formaline. Blootstelling aan huishoudmiddelen betrof veelal incidenten met chloorbleekmiddelen en oven- of grillreinigers.

Bron: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum