Nieuws

Onderzoekers aan de Vrije Universiteit Brussel hebben vastgesteld dat er in de rivier Zenne ter hoogte van de industriezone in Vilvoorde een erg hoge activiteit aan hormoonachtige stoffen zit.

Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Het VK heeft dan geen Reach-verplichtingen meer aan de EU. Op de website chemischestoffengoedgeregeld.nl van de Rijksoverheid wordt een aantal scenario's op een rijtje gezet voor bedrijven die met het VK in chemische stoffen handelen. Zo wordt er onder andere ingegaan op de volgende mogelijke situaties:

Het Europese agentschap voor chemische stoffen Echa heeft de lijst geactualiseerd van stoffen met geharmoniseerde indeling en etikettering onder de CLP-verordening (bijlage VI).

De Inspectie SZW heeft zo’n dertig bouw- en infralocaties in Tilburg gecontroleerd op eerlijk, gezond en veilig werk. Op 22 werkplekken heeft de Inspectie SZW de werkzaamheden tijdelijk moeten stil leggen, omdat er grote risico was dat werknemers vallen, worden aangereden of worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Het RIVM heeft de bodem en het gebruikte irrigatiewater onderzocht in elf moestuinen in de omgeving van Duport/Chemours. Uit de analyses blijkt dat de bodem en het irrigatiewater gebruikt kunnen worden voor moestuingebruik. Hiermee komt het voorlopige advies te vervallen: om het irrigatiewater, daar waar hoge gehalten zijn gemeten, niet te gebruiken.