Nieuws

De normenreeks voor transportleidingen (NEN 3650) is herzien. Deze normen vormen de basis voor het veilige transport van gevaarlijke stoffen in Nederland. De aanleiding voor de herziening ligt in de aanpassing van de normen aan de technologische ontwikkelingen.

De nationale normcommissie Biogasinstallaties heeft een norm ontwikkeld voor het transport van biogas per buisleiding. Tot op heden bestaat hier nog geen specifieke regelgeving voor, zoals dit bij aardgas wel het geval is. Belanghebbenden kunnen tot 1 december 2019 commentaar indienen op deze norm.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de aangenomen motie om het indicatieve tracé Laarbeek-Echt/Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen te schrappen. Dit betekent in de praktijk dat er geen buisleidingen met gevaarlijke stoffen door dit gebied aangelegd gaan worden.

Op 4 april heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de aanpak van de Structuurvisie Buisleidingen en de indicatieve buisleidingtracés. Daaronder valt ook het buisleidingentracé via Laarbeek - Echt/Susteren.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Kamervragen van GroenLinks beantwoord over het tracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlijke stoffen. Dit tracé loopt van Laarbeek via Helmond naar Echt-Susteren.