[ADR colli] GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEEN (TETRAZEEN), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water of mengsel van alcohol en water

[ADR colli] GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEEN (TETRAZEEN), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water of mengsel van alcohol en water

Vervoersdocument
0114, GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEEN (TETRAZEEN), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water of mengsel van alcohol en water, 1, (B)
Benaming Nederlands
GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEEN (TETRAZEEN), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water of mengsel van alcohol en water
UN-nummer
0114
Benaming Engels
GUANYLNITROSAMINO- GUANYLTETRAZENE, WETTED with not less than 30% water, or mixture of alcohol and water, by mass
Benaming Frans
GUANYL NITROSAMINOGUANYLTÉTRAZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30% (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau
Benaming Duits
GUANYLNITROSAMINO- GUANYLTETRAZEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/ Wasser-Mischung
Juiste vervoersnaam Nederlands
GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEEN (TETRAZEEN), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water of mengsel van alcohol en water
Juiste vervoersnaam Engels
GUANYLNITROSAMINO- GUANYLTETRAZENE, WETTED
Juiste vervoersnaam Frans
GUANYL NITROSAMINOGUANYLTÉTRAZÈNE HUMIDIFIÉ
Juiste vervoersnaam Duits
GUANYLNITROSAMINO- GUANYLTETRAZEN, ANGEFEUCHTET
Overige informatie