Louise Wagenaar

De Zembla-uitzending over misstanden in het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft veel stof doen opwaaien. Er kwamen allerlei kritische reacties vanuit politiek en brancheverenigingen op deze praktijken. Europarlementariër Peter van Dalen geeft in dit interview zijn mening over deze zaken.

De ATEX-richtlijnen 95 en 137 bieden richtlijnen voor plaatsen met gasexplosiegevaar. De poster biedt schema's als indeling en veiligheidseigenschappen van gassen en dampen, en andere informatie die bij gasdetectie van pas komt.

Magazine editie

Het driedubbelinterview gaat deze keer over stoffenregelgeving. Hoe kijken betrokkenen uit de industrie, het bedrijfsleven en de overheid aan tegen alle nieuwe wet- en regelgeving die op ons afkomt, en de
praktische implicaties daarvan voor de vervoerssector? En wat is de rol van de overheid daarbij? Een impressie van drie – niet zo uiteenlopende – meningen.

Magazine editie

Het vervoer van cilinders LPG in Rio de Janeiro.

Magazine editie

De poster in dit nummer betreft 'eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)'. De poster laat de pictogrammen van de verschillende typen PBM's zien. Daarbij worden de belangrijkste soorten PBM's opgesomd, en de bijbehorende EN- en ISO-normen. Ook de categorie-indeling volgens richtlijn 89/686/EEG wordt vermeld. 

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft afgelopen dinsdag tijdens het Algemeen overleg Externe veiligheid in de Tweede Kamer aangekondigd dat hij meer doorzettingsmacht wil voor de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT). ILT is ontstaan na de samenvoeging van de VROM-inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Als het gaat om de omgevingsvergunningen en het Brzo heeft deze nieuwe inspectie geen directe toezichtstaken. Gemeenten en provincies zijn bevoegd gezag.

Magazine editie

Een vrachtauto in Brazilië wordt langs de meetlat van ons ADR gelegd.

Magazine editie

Eind november 2011 vond de jaarlijkse CTGG-voorlichtingsdag plaats, een samenwerking tussen de CTGG (Commissie Transport Gevaarlijke Goederen) en Gevaarlijke Lading. Onder het thema 'veiligheid' belichtten verschillende sprekers hun bijdrage aan veiligheid in relatie tot (vervoer van) gevaarlijke stoffen. Een impressie.

Magazine editie

Om het nieuwe hoofdstuk 10 van PGS 15 ('tijdelijke opslag') inzichtelijk te maken heeft de redactie van Gevaarlijke Lading een poster samengesteld waarop drie situaties van tijdelijke opslag uitgebeeld worden. Samen met de bijbehorende voorwaarden en de eisen die aan het brandcompartiment gesteld worden.

In de aanloop naar de CTGG-dag heeft Gevaarlijke Lading een interview met CTGG-voorzitter Pieter G. Wildschut en -secretaris Pehr J.C. Teulings. Na jarenlange inspanning voor het Basisnet kan de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen haar pijlen nu ook op andere zaken gaan richten.