Louise Wagenaar

Magazine editie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat over de Nederlandse wet- en regelgeving, en is vertegenwoordigd in de internationale besluitvorming over ADR, RID, ADN en IMDG. Hoe kijkt het ministerie aan tegen de totstandkoming van die internationale wetgeving?

Magazine editie

Sinds 1 januari is Joop Atsma voorzitter van de Votob, de Vereniging van onafhankelijke tankopslagbedrijven. In dit interview vertelt hij over zijn ambities in zijn nieuwe functie.

Magazine editie

In 2006 heeft de Nederlandse overheid een discussiedocument aangeboden aan de UNECE over harmonisatie van wet- en regelgeving. Men vond dat de kennis op het gebied van transportwetgeving gevaarlijke stoffen in Nederland afneemt. Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal, vertelt hoe hij daar nu tegenaan kijkt.

In dit interview is Maarten Goossens van het Belgische H.Essers aan het woord. Deze logistieke dienstverlener heeft recentelijk het seminar 'The impact of CLP on your supply chain' gehouden, waarbij duidelijk werd dat CLP wel degelijk impact heeft op de IT en de opslag bij logistieke dienstverleners.

In deze editie van de rubriek 'Uit het vak' een verslag van de gezamenlijke ledendag 2013 van de Specialisten Vereniging Gevaarlijke Stoffen en de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Deze keer stonden een bezoek aan Maasvlakte 2 en het onderwerp 'harmonisatie ADR en IMDG' op het programma.

Magazine editie

Op 5 september vond de CBRB Sdu Themamiddag over de binnentankvaart plaats. Verschillende actuele onderwerpen passeerden de revue: scheepsstabiliteit, LNG, elektronisch berichtenverkeer (EDI), zelfredzaamheid binnenvaart, tweede vluchtweg en meer. Een verslag.

Met ingang van dit nummer (4/2013) is in het tijdschrift een beknopt overzicht opgenomen van de relevante wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 4). In deze digitale versie (voor abonnees) vindt u meer informatie over de betreffende documenten en kunt u bovendien doorklikken op de bijbehorende brondocumenten.

Magazine editie

In het driedubbelinterview komen de inspectie- en certificatieschema's brandbeveiliging van het CCV aan de orde, bij monde van Willem van Oppen (CCV), Eddie Alders (FME) en Luciën Govaert (VNCW). Hoe zijn de ervaringen hiermee bij de opslag van gevaarlijke stoffen?

In de recentelijk gepubliceerde Staat van de transportveiligheid 2011 (Inspectie Leefomgeving en Transport) wordt een positief beeld geschetst van de veiligheid rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke Lading vroeg drie deskundigen of dit beeld terecht is.

Een recente ontwikkeling binnen het ADN is een interpretatie-kwestie. Zoals bekend vindt tijdens het laden en lossen van de ladingtanks van gesloten tankschepen met zogenaamde "open stoffen" drukvereffening plaats. Dit gebeurt door gebruik te maken van het al dan niet gemanipuleerde snelafblaasventiel. Het doel is te voorkomen dat er tijdens het laden een overdruk en tijdens het lossen een onderdruk in de betreffende tanks ontstaat. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart wijst manipulatie van het overdrukventiel van de hand.