Louise Wagenaar

Nederland is al jaren bezig het ontgassen van binnenvaartschepen terug te dringen, maar tot een nationaal verbod is het nog niet gekomen. Nu is er een stap gezet in de richting van een internationale regeling: de tekst van het nieuwe CDNI-verdrag is beschikbaar voor commentaar.

Een van de meer dan 150 arbocatalogi is de Arbocatalogus Afvalbranche. Een substantieel deel hiervan heeft betrekking op gevaarlijk afval. Uitgebreid wordt beschreven hoe te werk gegaan kan worden bij het inzamelen en bewerken van gevaarlijk afval.

Een van de aandachtsgebieden van de Inspectie Leefomgeving en Transport is (transport van) gevaarlijke stoffen. In haar Jaarverslag 2015 presenteert zij wederom inspectie- en nalevingscijfers.

Magazine editie

Een foto van een buitenlandse tankwagen in Nederland laat zien dat er bij bepaalde transporten van gevaarlijke goederen ook andere etiketten gebruikt kunnen worden dan de ADR-etikettering. In dit geval etiketten voor bepaalde categorieën dierlijke bijproducten.

Magazine editie

In de ruim tien jaar dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid bestaat, zijn er al heel wat onderzoeken over gevaarlijke stoffen van de bureaus van de Onderzoeksraad gerold. De raad onderzoekt alles waar je maar het etiket 'veiligheid' op kunt plakken, maar ongevallen met gevaarlijke stoffen hebben zijn speciale belangstelling.

Magazine editie

Op 19 mei organiseerde EVO de Dag van de Gevaarlijke Stoffen. Op deze dag werd geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag of personeel - en dan met name personeel dat met gevaarljke stoffen werkt - een 'onbeheersbare factor' is. Geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden.

Transport is per definitie internationaal. Zo ook voor een aanzienlijk deel het vervoer van gevaarlijke stoffen. Om dit vervoer zo soepel mogelijk te laten verlopen, een minimumniveau van veiligheid te ‘garanderen’ en verschillen tussen landen zo veel mogelijk te elimineren is er in Europees verband wet- en regelgeving geformuleerd: ADR, RID en ADN.  Zo ook in Groot-Brittannië. Gisteren heeft de bevolking van Groot-Brittannië  voor een vertrek uit de Europese Unie gestemd (51,9 procent).

Eind vorige week en deze week waren en zijn er de verontrustende berichten over de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Uit rapportages van ProRail blijkt dat de gerealiseerde  vervoerde hoeveelheden van met name brandbare gassen en toxische gassen vele malen de tabelhoeveelheden overschrijden in steden zoals Tilburg. Dat mag, mits men voor het totaal aan vervoerde gevaarlijke stoffen binnen de afgesproken risicoplafonds blijft.

Magazine editie

Op 23 maart jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen. Er werd onder andere een inkijk gegeven in de praktijk van het uitvoeren van controles en audits.

Logistiek dienstverlener Neele-Vat Logistics is bezig met de bouw van een tweede PGS 15-warehouse op de Maasvlakte in Rotterdam. Gevaariljke Lading nam een kijkje in de loods in aanbouw en had een gesprek met de initiatiefnemers.