Jan van den Berg

Waterstof is een relatief nieuwe brandstof voor het wegvervoer. Uit oogpunt van het milieu is het een goede brandstof voor vrachtwagens en bussen. Er zal dan ook een groeiend volume waterstof geproduceerd, opgeslagen en vervoerd worden.

Waterstof is een relatief nieuwe brandstof voor eht wegvervoer. Uit oogpunt van het milieu is het een goede brandstof voor vrachtwagens en bussen. Er zal dan ook een groeiend volume waterstof geproduceerd, opgeslagen en vervoerd worden.

Magazine editie

In veel binnenhavens wordt al walstroom gebruikt. Maar niet voor schepen met gevaarlijke stoffen aan boord. Het is (nog) niet duidelijk of de elektrische aansluitingen hiervoor veilig zijn te combineren met de overslag van gevaarlijke lading.

Voor het gebruik van LNG als brandstof voor wegtransport worden nu regels en standaarden opgesteld. Bijvoorbeeld de recent gepubliceerde PGS 33-1, over LNG-tankstations voor voertuigen. Deze richtlijn kan dienen als voorbeeld voor regelgeving in Europa. 

Magazine editie

Bij de opslag van houtpellets moet op specifieke risico's gelet worden, want door auto-oxidatie kunnen spontaan koolmonoxide en kooldioxide ontstaan. Is het nuttig om hier specifieke regels voor te formuleren?

Het is mogelijk dat er een internationaal verbod komt op ontgassen in de open lucht. Daarom komt er steeds meer technologie op de markt om dampen uit ladingtanks af te voeren of te behandelen. Een overzicht. 

De ‘brandstof van de toekomst’ LNG zal steeds meer gebruikt worden in scheepvaart en wegvervoer. Er is echter nog geen eenduidige regelgeving voor toepassing, opslag en transport van vloeibaar aardgas.

Magazine editie

Het transport door buisleidingen in Nederland blijft groeien. Voor zowel aardgas, aardolie als andere chemische stoffen worden steeds meer nieuwe buisleidingen aangelegd. Een overzichtsartikel.

Magazine editie

Brandstof voor zeeschepen wordt steeds vaker gemengd met vloeibaar chemisch afval. Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) pleit voor strikte wettelijke eisen aan de samenstelling van stookolie. 

Magazine editie

Overheid en bedrijfsleven spannen zich in om de uitstoot van vluchtige organische stoffen terug te brengen. Twee voorbeelden uit de praktijk: de opslagterminals van Vopak en apparatuur om VOS-uitstoot te meten.