Regelgeving

A.s. donderdag, 21 september, vindt de Themamiddag regelgeving binnenvaartschepen plaats, georganiseerd door het CBRB en Sdu/Gevaarlijke Lading.

Luchtvaarthandelsorganisatie IATA heeft een lijst gepubliceerd met geplande belangrijke wijzigingen in de 59ste editie van de Dangerous Goods Regulations (DGR). Deze regelgeving zal van kracht zijn vanaf 1 januari 2018. De meeste wijzigingen hebben betrekking op lithiumbatterijen of motoren en machinerie.

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) heeft een update gegeven over de zaken die aan de orde waren bij de 31ste editie van het ADN Safety Committee. Een van de onderwerpen was het blenden aan boord. FETSA, de overkoepelende organisatie van onafhankelijke tankopslagbedrijven, heeft een vervolgdocument ingediend ten aanzien van blenden aan boord.

Magazine editie

In Gevaarlijke Lading 4-2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode juni - juli.

Magazine editie

Eind augustus vindt in Genève weer de vergadering van het ADN Safety Committee plaats. Daar worden beslissingen genomen over de volgende editie van de regelgeving voor het binnenvaarttransport van gevaarlijke stoffen: het ADN 2019. Een van de hete hangwijzers die al jaren spelen, zijn de vlamkerende roosters. Wat ging hieraan vooraf?

Oliezaadkoek klinkt als iets lekkers van vroeger, maar ik ben erachter gekomen dat het hier om iets heel anders gaat, een bijzondere (vervoers)tak van sport. Oliezaadkoeken is de verzamelnaam in de vervoerswetgeving van gevaarlijke stoffen voor oliezaadschilfers (expellers) (UN 1386)  en oliezaadschroten (UN2217).

De voorwaarden rond het ontgassen van ladingtanks zijn omschreven in ADN 7.2.3.7. Hierin wordt aangegeven dat het bij het ontgassen uittredende gas-luchtmengsel vanuit de ladingtanks via de vlamkerende inrichtingen naar de atmosfeer moet worden afgevoerd.

Deze week vindt de 31e bijeenkomst plaats van het ADN Safety Committee, van 27 tot en met 31 augustus in Genève. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en BInnenvaart vertegenwoordigt daar met andere partijen de belangen van de binnenvaart. Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen zijn:

In een interview met Binnenlands Bestuur kondigde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Ze gaf in het interview aan de invoering van de wet definitief uit te stellen wegens de benodigde complexe juridische aanpassingen. Ze deed geen uitspraak over de duur van het uitstel.

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland is nog veiliger geworden. Na waarschuwingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben exploitanten van buisleidingen voor chemicaliën de veiligheidsknelpunten bij hun leidingen opgelost. Bijna de helft van de bedrijven had in eerste instantie de vereiste papieren of werkprocessen niet op orde.