Regelgeving

Na jaren van voorbereiding zijn eindelijk de wijzigingen met betrekking tot de aanpassing van de explosiebescherming aan boord van binnenvaartschepen gereed.

Reach, de Europese verordening inzake het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese Commissie de gestelde doelen bereikt. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Op de website van de UNECE zijn documenten gepubliceerd van de door haar voorgestelde wijzigingen van het ADR 2019 en ADN 2019 in de Engelse taal.

De Europese Commissie heeft de elfde Aanpassing aan de Technische en Wetenschappelijke Vooruitgang (ATP) van de CLP-verordening gepubliceerd. Deze zal vanaf 1 december 2019 gelden. Deze laatste ATP omvat duizenden aanvullingen en verandering aan de geharmoniseerde lijst van indeling en etiketting van stoffen en mengsels.

Op 25 en 26 april jl. vond de vergadering plaats van de door het ADN Safety Committee gemandateerde informele werkgroep Stoffen. In deze vergadering is gesproken over een aantal verbeteringen met name in Tabel C. Deze vergadering werd bezocht door vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse overheid, CEFIC (Europese vereniging van chemische industrie), FuelsEurope, en EBU/ESO.

In de Staatscourant (2018, 17025) is de regeling gepubliceerd tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 in verband met de indexering en een aantal inhoudelijke wijzigingen.

Onlangs is gebleken dat de 'Zoute-verenregeling' niet meer goed aansluit bij de praktijk van het overzetten van gevaarlijke stoffen met de Waddenveren, zo meldt het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). Deze regeling is onderdeel van het VLG (Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen) en staat beschreven in artikel 7 van hoofdstuk II van bijlage 2 van

Op 21 april jl. is Richtlijn 89/686/EEG ingetrokken en is EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in werking getreden. Deze verordening stelt eisen vast voor het ontwerp en de vervaardiging van PBM die op de markt moeten worden aangeboden, met het oog op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van gebruikers.

Ook in Flevoland wordt een verbod ingesteld op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen in de binnenvaart. Dit is gebeurd bij het voorstel van Provinciale Staten voor de vaststelling van de zesde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving (VFL) 2012.

Minister Nieuwenhuijzen van infrastructuur en Waterstaat en de milieugedeputeerden van Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht, Noord Brabant, Zeeland, Flevoland, Overijssel en Gelderland hebben het initiatief genomen tot de oprichting van de Taskforce Varend Ontgassen. Ook de brancheorganisaties in de petrochemie, de binnenvaart en de havens participeren in dit initiatief.