Regelgeving

In Gevaarlijke Lading 1-2018 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Dit beslaat globaal de periode december 2017.

In de publicatie ‘Toezicht op productie en gebruik van chemische stoffen in 2016’ doen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) verslag van de toezichtacties die zij in 2016 uitvoerden.

Alhoewel de voorbereidingen voor het ADR, ADN en RID 2019 alweer in volle gang zijn, zijn de huidige Europese voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vanaf nu nog bijna anderhalf jaar van kracht. Per januari 2019 worden de wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd, maar tot 1 juli 2019 kunnen de 'oude' (huidige) voorschriften (ADR, ADN, RID 2017) nog toegepast worden.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd over Brexit en chemicaliënwetgeving. Deze zijn gerubriceerd naar onderwerp: Algemeen, Biocidenverordening, CLP, PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming) en Reach.

Luchtvaarthandelsorganisatie IATA heeft een addendum gepubliceerd voor de 59ste editie van de Dangerous Goods Regulations van IATA. Het addendum omvat uitleg over operationele overwegingen in de bepalingen voor handling van bagage met lithiumbatterijen anders dan lithiumknoopcellen. Het addendum bevat ook nieuwe en gewijzigde variaties in landen en luchtvaartmaatschappijen.

In de Staatscourant (2017, 74223) is de wijziging van de Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010 gepubliceerd. Als gevolg van een herbelegging binnen Defensie van de taken op het gebied van gevaarlijke stoffen bestaat de defensie veiligheidsraad gevaarlijke stoffen niet meer.

Begin december is gestemd over de moties ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018. Een van de moties was door 50Plus en SP ingediend over het delen van kennis over gevaarlijke stoffen.

Bij de vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 is een motie door 50Plus en SP ingediend over het delen van kennis over gevaarlijke stoffen.

Het kabinet komt in de tweede helft van 2018 met een wetsvoorstel voor ‘de ontmanteling van de Nederlandse olie- en gasinfrastructuur’. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in zijn wetgevingsagenda voor de energietransitie, die hij deze week naar de Kamer stuurde.

Veiligheidsregio’s zijn niet langer verplicht elke drie jaar een oefening te houden om te toetsen of rampenbestrijdingsplannen voldoen. Dat blijkt uit een besluit dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft gepubliceerd in het Staatsblad (2017, 454).