Inspectie

In het regeerakkoord wordt in een oplopende reeks vanaf 2022 structureel 50 miljoen per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie van SZW, conform het Inspectie Control Framework.

Er komt mogelijk één Brzo-inspectie voor de twee fabrieken van AkzoNobel op Chemiepark Delfzijl. Recentelijk zijn er Brzo-inspecties geweest bij de monochloorazijnzuur (MCA)- en de chloorfabriek (MEB) van AkzoNobel in Delfzijl. Naar aanleiding van de inspectie van 2016 werd nog één overtreding vastgesteld. Er werden geen nieuwe overtredingen geconstateerd.

Het bedrijf Aluchemie produceert anoden voor de aluminiumindustrie en is gevestigd in de Botlek in Rotterdam. De provincie Zuid-Holland is op grond van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht het bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht houden en handhaving. De DCMR Milieudienst Rijnmond voert deze taken namens de provincie uit.

Minister Schultz van Haegen heeft het Meerjarenplan 2018-2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan de Tweede Kamer aangeboden. Zij kondigt aan dat er koersverandering is ingezet: 'Koers ILT 2021'.  Via 'Koers ILT' spant de ILT zich in om meer risico- en informatiegestuurd te werken.

De Inspectie SZW heeft een informatiedocument gepubliceerd over het toezicht op nucleaire installaties. Daar zijn verschillende inspectiediensten bij betrokken. Dit toezicht is gebaseerd op de Kernenergiewet (KEW), de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de van deze wetten afgeleide besluiten en ministeriële regelingen. De Inspectie SZW en de ANVS zijn de belangrijkste toezichthouders.

Op 21 september is in de Tweede Kamer gedebatteerd over het toezicht op het gebruik van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. De Kamer debatteerde met staatssecretaris Dijksma (Milieu) en minister Asscher (Sociale Zaken). Er werd gesteld dat chemiebedrijven transparanter moeten zijn over het gebruik van gevaarlijke stoffen. En de controle en handhaving moeten beter.

ExxonMobil, Vopak, Odfjell en DCMR zijn op 1 september gestart met een gezamenlijke pilot om onbekende benzeenemissies sneller op te sporen. Doel is de verspreiding van deze stof in de Botlek te minimaliseren. Benzeen is een  Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS).  Emissies van deze stof moeten zoveel mogelijk beperkt worden.

Magazine editie

In het toezicht op Brzo-bedrijven vinden belangrijke wijzigingen plaats. Dit zogenaamde VTH-toezicht valt nu onder de twaalf provincies, en in opdracht daarvan zes gepecialiseerde Brzo-omgevingsdiensten. Daarbij wordt gestreefd naar landelijk uniform toezicht. Gevaarlijke Lading interviewde twee direct betrokkenen hierover.

Magazine editie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 meer meldingen ontvangen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Sinds 2014 is er een stijging zichtbaar. De ILT heeft een factsheet opgesteld over deze trend en de oorzaken van incidenten. Een samenvatting.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam in twee strafzaken in totaal 130.000 euro boete geëist tegen goederenvervoerder DB Cargo Nederland B.V. (voorheen: DB Schenker) voor het niet naleven van de regels en eisen die worden gesteld aan het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen op het spoor.