Externe veiligheid

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 24 november 2017 de jaarlijkse CTGG-dag. Dit jaar wordt deze voorlichtingsdag van de CTGG centraal in Nederland gehouden: bij Inn Style in Maarssen, in de provincie Utrecht.

Staatsecretaris Dijksma (I&M) heeft het verslag Basisnet aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin de resultaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voor het hele Basisnet (spoor, weg en
water) over 2016, worden gepresenteerd. Voor weg en water zijn er geen bijzonderheden.

Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet publiceerde in maart 2017 de Basisgids Omgevingswet. Er is nu een bijgewerkte versie beschikbaar op de website. De Basisgids Omgevingswet biedt u een kennisbasis rond het juridisch stelsel van de Omgevingswet, bedoeld voor alle overheden.

 De Basisgids bestaat uit de volgende onderdelen:

Staatssecretaris Dijksma heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rond de bedrijven DuPont en Chemours in Dordrecht. Ze heeft inmiddels de resultaten van een steekproef onder omwonenden om het rekenmodel van RIVM voor PFOA te valideren, en van een nader onderzoek naar de risico's die werknemers hebben gelopen.

Op woensdag 10 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak tegen het college van gedeputeerde staten van Zeeland en het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen. Deze colleges hebben de veiligheidscontour voor Industriegebied Dow, Mosselbanken en Logistiek Park in Terneuzen vastgesteld. Tegen dit besluit is door een omwonende beroep ingesteld.

In maart heeft minister Schultz van Haegen (I&M) vragen van de Eerste Kamer over de AMvB's rond de Omgevingswet beantwoord. De internetconsultatie over de Invoeringswet is afgerond; op dit moment worden de reacties verwerkt.

GroenLinks in Rotterdam wil dat burgemeester Aboutaleb voorkomt dat de elf geplande chloortransporten naar het bedrijf AkzoNobel in de Botlek plaatsvinden. In de periode half maart tot eind april zijn elf van deze transporten gepland. In deze periode ligt de fabriek in de Botlek namelijk stil vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s en de komst van de omgevingswet zijn nieuwe kwaliteitscriteria's voor veiligheidsregio’s opgesteld. Deze Kwaliteitscriteria omgevingsveiligheid voor veiligheidsregio’s (KOV) vervangt de oude ‘Maatlat Externe Veiligheid Adviseur Brandweer (2010).

Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet gestart. Inmiddels is de Omgevingswet ook gepubliceerd in het Staatsblad. Het wetsvoorstel waarop deze internetconsultatie betrekking heeft, regelt de invoering van de Omgevingswet. De stelselherziening bestrijkt de gehele fysieke leefomgeving, dus ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water, wegen en spoorwegen, bouwwerken en cultureel erfgoed.

Een groot deel van de Brabantse gemeenten past de regelgeving voor de risico’s van gevaarlijke stoffen onvoldoende toe in de bestemmingsplannen. Dit blijkt uit een onderzoek van de provincie Noord-Brabant naar 180 bestemmingsplannen van alle 66 gemeenten.