Onderzoeksresultaten verschuiving gevaarlijke stoffen spoor - water

Print     PDF

Projectorganisatie Maatwerk, onderdeel van Bureau Voorlichting Binnenvaart, heeft naar aanleiding van de berichtgeving over de gevaarlijke lading die per trein door stedelijke gebieden vervoerd wordt de opdracht gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit vervoer te verplaatsen naar de binnenvaart. Het onderzoek is inmiddels afgerond.

Het onderzoeksrapport (zie hieronder) stelt onder andere het volgende: “Er zijn gesprekken gevoerd met zowel vertegenwoordigers van de binnenvaart als met verladers over mogelijkheden om van spoortrajecten met overschrijdingen vervoer van gevaarlijke stoffen naar de binnenvaart te verplaatsen. Naar aanleiding hiervan is opdracht verstrekt aan het Bureau Voorlichting Binnenvaart om voor een aantal door verladers aangedragen vervoersstromen een modal shift te onderzoeken.

Longlist

Voor dit onderzoek is uit een longlist met circa 40 vervoersstromen met operationeel managers van 28 bedrijven gekeken naar mogelijkheden voor verleggingen. Daarbij bleek een aantal stromen kansrijk te zijn. Dit was het geval bij bedrijven in Rotterdam, Dordrecht en in Sittard-Geleen (Chemelot). Een verlegging van de vervoerstromen naar de binnenvaart heeft effect op de resultaten van Basisnet. Dit vergt echter investeringen in opslag- en overslagfaciliteiten en/of in het traject tussen haven en bedrijf en is hiermee geen oplossing voor de korte termijn. Het gaat hier volgens de huidige inzichten om ca. 4500 ketelwagens per jaar, binnen verschillende stofcategorieën. Deze zouden vervangen kunnen worden door ca. 250 scheepsladingen.

Productiegroei

In 2016 is door het chemiecluster Chemelot een visie voor het jaar 2025 opgesteld waarin productiegroei wordt voorzien. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt door een extern bureau in nauwe samenwerking met de Chemelot-bedrijven onderzoek gedaan naar de vervoerbehoefte van het cluster in 2025 en de vraag of dit past binnen de risicoplafonds Basisnet dan wel op welke wijze dat passend te maken is door verschuiving van vervoer naar het water, naar andere spoorroutes, door het treffen van aanvullende veiligheidsmaatregelen en/of door het treffen van logistieke of infrastructurele maatregelen. De uitkomsten van het onderzoek van Bureau Voorlichting Binnenvaart worden hiervoor benut, zodat mogelijk op (middel)lange termijn een verplaatsing van vervoer van spoor naar binnenvaart aan de orde is.”

BLN-Schuttevaer gaat met het ministerie in gesprek om de realisatie van deze plannen mogelijk te maken.

Verslag over de werking van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in 2016 (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)