Dijksma informeert over be-eindiging incidentele chloortransporten

Print     PDF

Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de incidentele chloortransporten door Nederland. Het Convenant Akzo chloortransporten uit 2002 over de structurele chloortransporten liep eind 2015 af. Conform afspraak in dit convenant voert het ministerie van Infrastructuur en Milieu met AkzoNobel overleg over het beëindigen van de incidentele chloortransporten door Nederland. Recentelijk is met AkzoNobel overeenstemming bereikt over een gezamenlijke intentieverklaring over de beëindiging van de incidentele chloortransporten, en ook het veiliger maken van de chlooropslag op de site van AkzoNobel te Rotterdam.

Naar aanleiding van de Kamervraag over de mogelijkheid van het anders organiseren van de chemische industrie (clustering van productie en verwerking) om vervoer van gevaarlijke stoffen te beperken, verwijst Dijksma naar de vijf roadmaps binnen het Programma Duurzame Veiligheid 2030. Een van de vijf roadmaps van het programma ziet op ruimte voor (petro)chemische clusters. In deze roadmap wordt onderzoek gedaan naar het maximaal benutten van de voordelen als bedrijven op kleine afstand van elkaar gevestigd zijn. Beperking van het vervoer van gevaarlijke stoffen is een belangrijk aspect dat in deze roadmap wordt meegenomen. Voor het einde van dit jaar informeert Dijksma de Kamer nader hierover.

Deze brief hoort bij Kamerdossier 30373.

Tags